Urząd Miejski                                                                                                                       Stargard Szczeciński  13.09.2006r.

ul. Stefana Czarnieckiego 17

73-110 Stargard Szczeciński

                                                 O G Ł O S Z E N I E  

 

                    Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

 

                                                                            z  a  w  i  a  d  a  m  i  a  m   

 

o wszczętym  postępowaniu  administracyjnym  w sprawie  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na  rozbudowie istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel nr 1218/3828 STARGARD ZACHÓD na dachu budynku hotelu „INVIT” w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Pierwszej Brygady 1.

Inwestycja prowadzona będzie na działce o numerze ewidencyjnym 121 w obrębie 5.

 

Inwestor: Polska Telefonia Komórkowa CENTERTEL Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10a; 01-230 Warszawa

 

W dniach 13.09.2006 – 26.09.2006r. można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, złożyć na piśmie wnioski, dokumenty i zażalenia lub dowody dotyczące stanowiska w sprawie jak wyżej w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu  Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Stefana Czarnieckiego 17 ( pok.205) w godzinach 730 - 1530 , a w poniedziałki 815 – 1615.

 

                                                                                                                                       Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Przestrzennej

                                                                                                                                                                                                                 Krzysztof Pilecki