BIP - Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp.z o.o.

Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

MENU

Strona jednostki macierzystej
Informacje
Przedmiot działalności
Schemat organizacyjny
Regulamin organizacyjny
Akt założycielski
Zgromadzenie wspólników
Rada Nadzorcza
Zarząd spółki

Przetargi | Aktualnie: (0)

Komunikaty | Aktualnie: (0)

Zamówienia publiczne

Oferty pracy

INFORMACJE O BIULETYNIE

Pomoc
Redakcja biletynu
Rejestr zmian oraz indeks stron
Akty prawne (strona główna)
Statystyki serwisu (globalne)

Zgromadzenie wspólników

Prezydent miasta Stargard
Rafał Zając

Kompetencje:

1. Rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
2. Powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokrycia straty.
3. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
5. Zmiana Umowy Spółki.
6. Uchwalenie zmiany przedmiotu działalności Spółki, zbycia przedsiębiorstwa, jego wydzierżawienia, obciążenia lub ustanowienia na nim innego ograniczonego prawa rzeczowego.
7. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego.
8. Wyrażenie zgody na emisję obligacji.
9. Wyrażenie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą 1/5 (jedną piątą) część kapitału zakładowego.
10. Rozpatrywanie spraw dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przez sprawowanie zarządu lub nadzoru.
11. Powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki i poszczególnych jego członków.
12. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej.
13. Tworzenie i likwidacja funduszy Spółki.
14. Tworzenie i likwidacja zakładów lub oddziałów.
15. Tworzenie spółek i przystępowanie do nich.
16. Ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu Spółki.
17. Rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd.

Data ostatniej modyfikacji: 2010-02-26 12:06:58

Rejestr zmian strony Poprzednie wersje strony

Redakcja strony:
Osoba odpowiedzialna za treść strony:
Sebastian Szwajlik - Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard Spółka z o.o.

Strona głowna BIP

Wydział Informatyki UM Stargard, kontakt: webmaster@um.stargard.pl