Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

MENU

Strona jednostki macierzystej
Informacje
Przedmiot działalności Zarzadu Usług Komunalnych
Statut Zarzadu Usług Komunalnych
Struktura organizacyjna Zarzadu Usług Komunalnych

Przetargi | Aktualnie: (0)

Komunikaty | Aktualnie: (0)

Zamówienia publiczne

Oferty pracy

INFORMACJE O BIULETYNIE

Pomoc
Redakcja biletynu
Rejestr zmian oraz indeks stron
Akty prawne (strona główna)
Statystyki serwisu (globalne)

Przedmiot działalności Zarzadu Usług Komunalnych

Zarzad Usług Komunalnych w Stargardzie Szczecinskim stanowi jednostke organizacyjna Gminy Miasta Stargard Szczecinski nie posiadajaca osobowosci prawnej, działajaca w formie jednostki budzetowej.

Celem działania Zarzadu jest realizacja zadan własnych gminy o charakterze uzytecznosci publicznej, polegajacych na organizowaniu oraz zapewnieniu ciagłego i nieprzerwalnego zaspakajania potrzeb wspólnoty samorzadowej – miasta Stargard Szczecinski w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami w ramach zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, utrzymania czystosci i porzadku oraz pielegnacji zieleni na drogach gminnych oraz innych terenach publicznych miasta.

Do zadan Zarzadu nalezy w szczególnosci:
1) utworzenie i zarzadzanie zintegrowanym systemem gospodarki odpadami komunalnymi wraz z prowadzeniem obsługi administracyjnej systemu, a w tym m.in.:
- zapewnienie włascicielom nieruchomosci ciagłosci odbioru odpadów komunalnych, transportu oraz przekazania do dalszego zagospodarowania, zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa,
- przygotowanie projektów aktów prawa miejscowego,
- prowadzenie gminnego rejestru działalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomosci,
- prowadzenie działan informacyjnych i edukacyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
- weryfikacja złozonych przez włascicieli nieruchomosci deklaracji,
- wydawanie decyzji administracyjnych,
- pobieranie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- prowadzenie postepowania przedegzekucyjnego,
- nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizacji zadan powierzonych podmiotom odbierajacym odpady komunalne od włascicieli nieruchomosci oraz podmiotom zagospodarowujacym te odpady,
- przygotowanie i przeprowadzanie postepowan przetargowych, zawieranie umów oraz nadzór nad ich realizacja,
- utworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów, w tym wskazywanie miejsc gdzie moga byc prowadzone zbiórki zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego pochodzacego z gospodarstw domowych,
- nadzór i kontrola nad całym systemem, w tym kontrola włascicieli nieruchomosci w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania odpadów,
- zarzadzanie pozostałymi komponentami systemu (np. systemem selektywnej zbiórki odpadów),
- sporzadzanie rocznego sprawozdania z realizacji zadan z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi oraz innych sprawozdan,
- sporzadzenie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji mozliwosci technicznych i organizacyjnych Gminy, w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi;
2) utrzymanie czystosci i porzadku na drogach gminnych oraz innych, powierzonych jednostce terenach miejskich;
3) zarzadzanie powierzonymi jednostce do utrzymania terenami zieleni miejskiej;
4) realizacja pozostałych obowiazków Gminy, niewymienionych w niniejszym statucie, w zakresie utrzymania czystosci i porzadku w gminach.

Data ostatniej modyfikacji: 2013-01-14 09:17:10

Rejestr zmian strony Poprzednie wersje strony

Redakcja strony:
Osoba odpowiedzialna za treść strony:
Waldemar Kolasiński - Zarząd Usług Komunalnych

Strona głowna BIP

Wydział Informatyki UM Stargard, kontakt: webmaster@um.stargard.pl