BIP - Żłobek Miejski

Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

MENU

Strona jednostki macierzystej
Informacje
Przedmiot działalności Żłobka Miejskiego
Statut Żlobka Miejskiego
Struktura organizacyjna Żłobka Miejskiego
Schemat organizacyjny Żlobka Miejskiego
Regulamin organizacyjny Żłobka Miejskiego
Majątek Żłobka Miejskiego
Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka

Przetargi | Aktualnie: (0)

Komunikaty | Aktualnie: (0)

Zamówienia publiczne

Oferty pracy

INFORMACJE O BIULETYNIE

Pomoc
Redakcja biletynu
Rejestr zmian oraz indeks stron
Akty prawne (strona główna)
Statystyki serwisu (globalne)

Przedmiot działalności Żłobka Miejskiego

PODSTAWY FORMALNO PRAWNE FUNKCJONOWANIA JEDNOSTKI

Żłobek jest miejską jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, wpisaną do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy- Miasta Stargard, działającą w obrębie Miasta Stargard.

Żłobek Miejski działa w szczególności na podstawie:
1. ustawy z dnia ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z 3 marca 2011 r.),
2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.),
3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr157, poz. 1240z późn. zm.),
4. Statutu.

Żłobkiem kieruje Dyrektor, który reprezentuje Żłobek na zewnątrz. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Żłobka jest Prezydent Miasta. W Żłobku zatrudnia się pracowników na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz pomocniczych i obsługi.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Żłobek w ramach opieki realizuje funkcje: opiekuńczą, wychowawczą oraz edukacyjną odpowiednią do wieku dzieci

Do podstawowych zadań Żłobka należy:
1. zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych zgodnie z jego potrzebami;
2. zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego- ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności,
3. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka w oparciu o roczny plan pracy,
4. pomoc uczącym się i pracującym rodzicom/opiekunom prawnym poprzez zapewnianie ich dzieciom opieki, wychowania, bezpieczeństwa, dobrego samopoczucia, ciepłej i serdecznej atmosfery oraz kierowanie wszechstronnym rozwojem dziecka,
5. wyuczenie nawyków sanitarno - higienicznych i samoobsługi,
6. promocja zdrowotna,
7. kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej i właściwych zachowań społecznych,
8. zapewnienie dziecku racjonalnego wyżywienia zawierającego niezbędne składniki pokarmowe zgodnie z normami fizjologicznymi.

Data ostatniej modyfikacji: 2011-10-17 09:59:48

Rejestr zmian strony Poprzednie wersje strony

Redakcja strony:
Osoba odpowiedzialna za treść strony:
Renata Rucińska - Dyrektor Żłobka Miejskiego

Strona głowna BIP

Wydział Informatyki UM Stargard, kontakt: webmaster@um.stargard.pl