BIP - Straż Miejska

Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

MENU

Strona jednostki macierzystej
Informacje
Informacja dotycząca monitoringu miejskiego
Przedmiot działalności Straży Miejskiej
Struktura organizacyjna Straży Miejskiej
Regulamin organizacyjny Straży Miejskiej
Budżet Straży Miejskiej
Zasady funkcjonowania Straży Miejskiej

Przetargi | Aktualnie: (0)

Komunikaty | Aktualnie: (0)

Zamówienia publiczne

Oferty pracy

INFORMACJE O BIULETYNIE

Pomoc
Redakcja biletynu
Rejestr zmian oraz indeks stron
Akty prawne (strona główna)
Statystyki serwisu (globalne)

Struktura organizacyjna Straży Miejskiej

Komendant Straży Miejskiej
Wiesław Dubij

Kompetencje:

Komendant Straży Miejskiej kieruje pracą funkcjonariuszy i pozostałych pracowników oraz odpowiada za stan dyscypliny i prawidłowe wykonywanie zadań służbowych Straży Miejskiej.

Referat Prewencji
Kierownik
Joanna Kufel

Kompetencje:

- koordynacja działań zespołów interwencyjnych przebywających na terenie miasta,
- przyjmowanie telefonicznych i ustnych zgłoszeń interwencji oraz nadawanie im biegu,
- przechowywanie poszczególnych jednostek broni w szafie pancernej i w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu,
- prowadzenie ewidencji stanu broni,
- codzienne przydzielanie broni i środków łączności funkcjonariuszom udającym się w patrole służbowe i przyjmowanie ww. środków po powrocie funkcjonariuszy do jednostki,
- prowadzenie ewidencji popełnionych wykroczeń i nałożonych za nie kar

Referatu Finansowy - Administracyjny
Kierownik
Krystyna Pszczoła

Kompetencje:

1) Z zakresu księgowości, a w szczególności:

a) wykonywania budżetu Straży Miejskiej w zakresie dochodów i wydatków,
b) bieżącej analizy realizacji budżetu oraz wnioskowaniu o niezbędne zmiany w budżecie,
c) prowadzenia rachunkowości budżetu,
d) sporządzania sprawozdawczości z realizacji budżetu,
e) gospodarki drukami ścisłego zarachowania,
f) opracowywania projektu budżetu Straży Miejskiej,
g) współdziałania z Wydziałem Społeczno-Administracyjnym ( sprawującym merytoryczny nadzór nad Strażą Miejską ) oraz innymi wydziałami Urzędu Miejskiego,

2) Z zakresu kadr i szkolenia, a w szczególności:

a) prowadzenia spraw osobowych i akt pracowników Straży Miejskiej,
b) prowadzenia polityki rezerw kadrowych,
c) racjonalnego wykorzystania funduszu płac w powiązaniu z etatami Straży Miejskiej,
d) organizacji szkoleń i instruktaży pracowników Straży Miejskiej,
e) prowadzenia i załatwiania spraw rentowych i emerytalnych pracowników,
f) opracowywania analiz i informacji oraz sporządzania sprawozdań dotyczących spraw kadrowych Straży Miejskiej.

3) Z zakresu zadań gospodarczych, a w szczególności:

a) zarządzania budynkami administracyjnymi i gospodarczymi oraz gospodarowania lokalami biurowymi w komendzie,
b) planowania i realizacji remontów kapitalnych i bieżących oraz konserwacji budynków,
c) gospodarki środkami rzeczowymi, drukami i formularzami,
d) zaopatrzenia materiałowo-techniczne na cele administracyjne, zakupu inwentarza ruchomego, materiałów i pomocy biurowych oraz konserwacji inwentarza biurowego,
e) rozdzielnictwa środków trwałych, przedmiotów nietrwałych i materiałów biurowych,
f) zabezpieczenia mienia oraz organizacji ochrony budynków Komendy,
g) gospodarki umundurowaniem, środkami przymusu bezpośredniego, odzieżą roboczą i sprzętem ochronnym,
h) prowadzenia działalności socjalnej,
i) nadzoru nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia pożarowego w budynkach komendy,
j) zapewnienia łączności przewodowej, teleksowej dla potrzeb komendy.

4) Z zakresu obsługi kancelaryjno-biurowej, a w szczególności:

a) prowadzenia sekretariatu,
b) przyjmowania korespondencji i przesyłek,
c) rejestrowania i znakowania przyjętej korespondencji,
d) maszynopisania, powielania pism i materiałów,
e) wysyłania korespondencji i przesyłek,
f)przyjmowania i udzielania informacji interesantom.

Data ostatniej modyfikacji: 2011-10-19 09:34:43

Rejestr zmian strony Poprzednie wersje strony

Redakcja strony:
Osoba odpowiedzialna za treść strony:
Wiesław Dubij - Straż Miejska

Strona głowna BIP

Wydział Informatyki UM Stargard, kontakt: webmaster@um.stargard.pl