BIP - Straż Miejska

Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

MENU

Strona jednostki macierzystej
Informacje
Informacja dotycząca monitoringu miejskiego
Przedmiot działalności Straży Miejskiej
Struktura organizacyjna Straży Miejskiej
Regulamin organizacyjny Straży Miejskiej
Budżet Straży Miejskiej
Zasady funkcjonowania Straży Miejskiej

Przetargi | Aktualnie: (0)

Komunikaty | Aktualnie: (0)

Zamówienia publiczne

Oferty pracy

INFORMACJE O BIULETYNIE

Pomoc
Redakcja biletynu
Rejestr zmian oraz indeks stron
Akty prawne (strona główna)
Statystyki serwisu (globalne)

Przedmiot działalności Straży Miejskiej

Zakresem działania SM jest szeroko pojmowany porządek publiczny na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego.

Straż Miejska prowadzi działania w zakresie ochrony bezpieczeństwa obywateli, mienia, utrzymania ładu i porządku publicznego oraz czystości na terenie miasta.

W szczególności do zadań Straży Miejskiej należy:

1. codzienne planowe obchody i objazdy miasta, w czasie których zespoły kontrolne dokonują systematycznych kontroli ulic, placów, parków, budynków mieszkalnych, otoczenia zakładów pracy, obiektów użyteczności publicznej w zakresie utrzymania porządku, czystości, estetyki miasta oraz przestrzegania prawa lokalnego,
2. sygnalizowanie służbom komunalnym stwierdzonych w toku lustracji miasta zaniedbań w ich dziedzinach lub przypadków wymagających niezwłocznej interwencji, a w szczególności awarii sieci energetycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej i ciepłowniczej,
3. inicjowanie miejskich akcji porządkowych, zwłaszcza w zakresie:

- wiosennego porządkowania miasta,
- utrzymania czystości i estetyki w okresie poprzedzającym i w czasie trwania imprez handlowych, kulturalno-rozrywkowych, sportowych,

4. niezwłoczne zawiadamianie organów ochrony środowiska w każdym przypadku stwierdzenia:

- niszczenia i zanieczyszczania obiektów przyrody.
- zanieczyszczeń zbiorników wodnych i cieków,

5. sprawowanie nadzoru w zakresie przeciwdziałania skutkom zimy, w szczególności usuwania śniegu z chodników i jezdni oraz przeciwdziałania gołoledzi,
6. utrzymywanie systematycznej współpracy z Policją w zakresie ochrony bezpieczeństwa obywateli, utrzymania porządku publicznego oraz w przypadku katastrof i klęsk żywiołowych,
7. współdziałanie z organami Straży Pożarnej w ramach wspólnych kontroli zakładów pracy, instytucji, warsztatów rzemieślniczych i budynków mieszkalnych w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz utrzymania porządku i czystości,
8. współdziałanie z organami nadzoru budowlanego w zakresie wspólnych kontroli obiektów budowlanych,
9. kierowanie wniosków do kolegium d/s wykroczeń za popełnione czyny o zwiększonej szkodliwości społecznej,
10. nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 1997r. (Dz.U. Nr 124, poz. 794).

Data ostatniej modyfikacji: 2003-11-20 10:17:25

Rejestr zmian strony Poprzednie wersje strony

Redakcja strony:
Osoba odpowiedzialna za treść strony:
Wiesław Dubij - Straż Miejska

Strona głowna BIP

Wydział Informatyki UM Stargard, kontakt: webmaster@um.stargard.pl