BIP - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

MENU

Strona jednostki macierzystej
Informacje
Przedmiot działalności spółki
Akt założycielski
Zgromadzenie wspólników
Rada Nadzorcza
Zarząd spółki
Struktura organizacyjna spółki
Schemat organizacyjny spółki
Regulamin organizacyjny spółki
Majątek spółki

Przetargi | Aktualnie: (0)

Komunikaty | Aktualnie: (0)

Zamówienia publiczne

Oferty pracy

INFORMACJE O BIULETYNIE

Pomoc
Redakcja biletynu
Rejestr zmian oraz indeks stron
Akty prawne (strona główna)
Statystyki serwisu (globalne)

Struktura organizacyjna spółki

PION PREZESA ZARZĄDU:

Dział Pracowniczy:

kierownik działu
Stanisława Piechota

Kompetencje

Kierownik Działu Pracowniczego koordynuje i nadzoruje działalność przedsiębiorstwa w zakresie zatrudnienia i płac oraz spraw dotyczących obrony cywilnej oraz kontroli wewnętrznej, ponadto ponosi odpowiedzialność za realizację zadań w zakresie:

- spraw osobowych pracowników,
- spraw administracyjno-gospodarczych,
- spraw socjalno-bytowych,
- szkoleń pracowników.

Dział Ochrony Środowiska
kierownik działu
Ewa Szkolnicka

Kompetencje

Kierownik Działu Ochrony Środowiska kieruje działem i odpowiada za realizację zadań w zakresie:
- przestrzeganie przez PEC wymagań i obowiązków ustanowionych przepisami Prawa Ochrony Środowiska,
- zapewnienia wymaganej jakości wody uzupełniającej system ciepłowniczy,
- prowadzenia laboratorium chemicznego,
- gospodarki odpadami.

Stanowiska samodzielne:

specjalista ds. bhp i ppoż.
Marcin Bartniczak

Kompetencje

W zakresie spraw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy:

- dokonuje okresowych kontroli, ocen oraz analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w podległych obiektach,
- dokonuje analizy oraz oceny przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych, opracowuje wnioski o charakterze profilaktycznym oraz sporządza sprawozdania o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych,
- koordynuje przedsięwzięcia z zakresu zapobiegania zagrożeniom powodującym wypadki przy pracy i choroby zawodowe, opracowuje projekty wytycznych dot. poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie ocen i analiz,
- opracowuje przy współudziale komórek organizacyjnych zbiorcze, roczne i wieloletnie plany poprawy warunków pracy,
- kontroluje prawidłowość wykorzystania nakładów finansowych na cele bhp,
- bierze udział w pracach komisji przyjmujących do eksploatacji nowo wybudowane lub przebudowane obiekty,
- współpracuje z właściwymi instancjami związków zawodowych, organami nadzoru nad warunkami pracy i służbą zdrowia w zakresie bhp,
- opracowuje wnioski do planów szkolenia pracowników w zakresie bhp oraz sprawuje kontrolę nad szkoleniem,
- współpracuje przy opracowaniu i wprowadzaniu nowych wzorów odzieży ochronnej, sprzętu ochrony osobistej, urządzeń sanitarnych i sprzętu zapewniającego higienę pracy, kontroluje terminowe i zgodne z tabelami wydawanie odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników,
- bierze udział w pracach przy ocenie projektów inwestycyjnych,
- opracowuje i opiniuje projekty przepisów dotyczących zabezpieczenia potrzeb pracowników w odzież ochronną, roboczą i sprzęt ochrony osobistej oraz kontroluje realizację planów tego zaopatrzenia.

W zakresie spraw dot. ochrony przeciwpożarowej:

- dokonuje okresowych kontroli, ocen i analiz stanu bezpieczeństwa ppoż. W podległych jednostkach,
- dokonuje oceny i analizy przyczyn zaistniałych wypadków pożarowych, opracowuje wnioski w zakresie profilaktyki przeciwpożarowej,
- opracowuje projekty wytycznych w sprawie poprawy warunków zabezpieczenia p.poż.,
- opracowuje przy współudziale właściwych komórek organizacyjnych zbiorcze, roczne i wieloletnie plany poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
- opracowuje wnioski do planów szkolenia pracowników w zakresie ochrony p.poż.,
- bierze udział w pracach przy ocenie projektów inwestycyjnych oraz pracach komisji przyjmujących do eksploatacji nowo zabudowane lub przebudowane obiekty.

specjalista ds. organizacyjnych
Izabela Chutorańska

Kompetencje

- prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rejestrowej przedsiębiorstwa,
- prowadzenie spraw z zakresu organizacji wewnętrznej przedsiębiorstwa / struktury, schematy, ramowe zakresy czynności dla poszczególnych komórek organizacyjnych/,
- opracowywanie regulaminów i instrukcji w sprawach organizacyjnych,
- opracowywanie projektów zarządzeń, pism okólnych, instrukcji, itp.,
- przeprowadzanie okresowych kontroli realizacji wydanych zarządzeń,
- gromadzenie, kompletowanie i aktualizacja aktów prawnych powszechnych i wewnętrznych przedsiębiorstwa,
- gromadzenie dokumentacji związanej z działalnością władz Spółki,
- administracyjna obsługa organów spółki,
- prowadzenie spraw związanych z ewidencją, podatkami i opłatami, zbywaniem, nabywaniem i obciążaniem nieruchomości spółki.

Pion wiceprezesa zarządu ds. techniczno-eksploatacyjnych:

Dział Techniczny

kierownik działu
Janusz Marciniak

Kompetencje

1. Kierownik Działu Technicznego - koordynuje i nadzoruje działalność przedsiębiorstwa oraz ponosi odpowiedzialność za realizację zadań w zakresie:

- planowania i realizacji inwestycji i remontów,
- współdziałania z organami administracji publicznej i podmiotami gospodarczymi w sprawach dot. zaspokajania potrzeb na energię cieplną,
- prowadzenia ewidencji środków trwałych przedsiębiorstwa,
- rozwoju,
- wynalazczości i racjonalizacji.

Kierownik Działu Technicznego - koordynuje i nadzoruje wyodrębniony w ramach tego działu zespół pracowników - oznaczany symbolem ER/OO, którego zadaniem jest obsługa Odbiorcy w zakresie:

- zawierania umów sprzedaży ciepła,
- rozliczania zużycia ciepła,
- załatwiania pisemnych skarg, wniosków i zażaleń,
- udzielania informacji z zakresu działania zespołu.

Główny Energetyk - Dział Elektryczny i Akp:

Główny energetyk, kierownik działu
Mirosław Kotwas

Kompetencje

Główny Energetyk kieruje Działem Elektrycznym i Akp, ponadto koordynuje i nadzoruje działalność przedsiębiorstwa i ponosi odpowiedzialność za realizację zadań w zakresie:

- prowadzenia racjonalnej gospodarki energią elektryczną,
- utrzymywania urządzeń elektroenergetycznych, aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń automatyki w stałej zdolności technicznej,
- prowadzenia prawidłowej i ekonomicznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych i automatyki,
- opracowywania i aktualizacji właściwej dokumentacji technicznej,
- organizacji i prowadzenia prac kontrolnych i pomiarowych dla urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz sprzętu ochronnego,

Dział Eksploatacji Ciepłowni:

kierownik Działu
Adam Głębocki

Kompetencje

Kierownik Działu Eksploatacji Ciepłowni - koordynuje i nadzoruje działalność przedsiębiorstwa oraz ponosi odpowiedzialność za realizację zadań w zakresie:

- utrzymywania urządzeń wytwarzających energię cieplną w stałej zdolności do jej wytwarzania,
- wytwarzania energii cieplnej wg obowiązujących norm i zasad,
- prowadzenia prawidłowej gospodarki materiałami, paliwami, wodą i energią elektryczną,
- prowadzenia pogotowia ciepłowniczego,
- prowadzenia racjonalnej gospodarki środkami transportowymi i sprzętem,
- zabezpieczania potrzeb transportowych przedsiębiorstwa,
- prowadzenia warsztatu,
- utrzymania w sprawności technicznej bocznicy kolejowej,
- rozładunku i magazynowania opału,

Kierownik Działu Eksploatacji Ciepłowni - koordynuje i nadzoruje działalność dyspozytora w rozumieniu przepisów wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne - oznaczanego symbolem EC/D, oraz ponosi odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji ruchu sieciowego, nadzorowanie wykonania umów sprzedaży ciepła i umów o świadczenie usług przesyłowych w zakresie postanowień dotyczących wielkości poboru mocy cieplnej, udzielania informacji Odbiorcom w sytuacjach wystąpienia zakłóceń i awarii w dostawie ciepła oraz dyspozycji co do ich usunięcia bądź zabezpieczenia, sterowanie pracą sieci ciepłowniczej.

Dział Eksploatacji Sieci:

kierownik działu
Mirosław Kozłowski

Kompetencje

Kierownik Działu Eksploatacji Sieci - koordynuje i nadzoruje działalność przedsiębiorstwa oraz ponosi odpowiedzialność za realizację zadań w zakresie:

- utrzymania sieci i węzłów cieplnych w stałej zdolności technicznej,
- zabezpieczania potrzeb przedsiębiorstwa w wykonawstwo robót budowlano-remontowych i przyłączy sieci.

Stanowisko samodzielne:

specjalista ds. przetargów i umów
Marta Polańska

Kompetencje

Stanowisko ds. przetargów i umów – w zakresie spraw dotyczących przetargów i umów:
1) planowanie zamówień i obsługa administracyjna przetargów,
2) sporządzanie projektów umów i prowadzenie ewidencji umów,
3) prowadzenie konsultacji i uzgodnień ze stronami umów.

Pion wiceprezesa zarządu ds. ekonomicznych:

Główny księgowy - Dział Finansowo-Księgowy:

Główny księgowy, kierownik działu
Alicja Arczewska

Kompetencje

Główny Księgowy kieruje Działem Finansowo-Księgowym, koordynuje i nadzoruje działalność przedsiębiorstwa w zakresie:

- prowadzenia spraw dotyczących finansowania działalności przedsiębiorstwa,
- ewidencji zdarzeń gospodarczych,
- całokształtu spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowych,
- rozliczeń z budżetem,
- wynagrodzeń pracowników.

Stanowisko samodzielne:

specjalista ds. ekonomicznych
Katarzyna Gajda

Kompetencje

- opracowywanie rocznych i wieloletnich projektów planów gospodarczych przedsiębiorstwa,
- opracowywanie wniosków taryfowych,
- sporządzanie sprawozdań i informacji z działalności spółki,
- analiza wykonania planów i weryfikacja planów,
- analiza kosztów,

Dział Gospodarki Materiałowej:

kierownik działu
Robert Gajda

Kompetencje

Kierownik Działu Gospodarki Materiałowej - koordynuje i nadzoruje działalność przedsiębiorstwa oraz ponosi odpowiedzialność za realizację zadań w zakresie:

- planowanie i realizacja dostaw,
- nadzór na dotrzymaniem jakości i terminów dostaw,
- prowadzenie gospodarki magazynowej,
- współdziałanie z FK w zakresie ewidencji księgowej obrotu materiałowego.

Przedstawiciel kierownictwa ds. zapewnienia jakości
Izabela Chutorańska

Kompetencje

Przedstawiciel kierownictwa ds. zapewnienia jakości - niezależnie od innych obowiązków - koordynuje i nadzoruje funkcjonowanie systemu jakości w działalności przedsiębiorstwa objętej tym systemem.

Zadaniem przedstawiciela kierownictwa, jest:

- doprowadzenie do ustanowienia, wdrożenia i utrzymywania systemu jakości zgodnie z normą,
- przedstawianie kierownictwu sprawozdań dotyczących funkcjonowania systemu jakości w celu dokonania przeglądu i doskonalenia systemu,
- upowszechnianie w przedsiębiorstwie świadomości dotyczącej wymagań klientów.

Do zadań przedstawiciela kierownictwa należy w szczególności:

- planowanie i nadzór nad realizacją auditów wewnętrznych w przedsiębiorstwie,
- nadzór nad powstawaniem, dystrybucją i aktualizacją dokumentów jakości,
- nadzór nad wprowadzaniem działań korygujących i zapobiegawczych,
- przygotowanie i współudział przeglądów wykonywanych przez najwyższe kierownictwo,
- organizacja szkoleń związanych z systemem jakości.

Data ostatniej modyfikacji: 2011-01-04 12:00:35

Rejestr zmian strony Poprzednie wersje strony

Redakcja strony:
Osoba odpowiedzialna za treść strony:
Izabela Chutorańska - PEC Sp. z o.o.

Strona głowna BIP

Wydział Informatyki UM Stargard, kontakt: webmaster@um.stargard.pl