BIP - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

MENU

Strona jednostki macierzystej
Informacje
Przedmiot działalności spółki
Akt założycielski
Zgromadzenie wspólników
Rada Nadzorcza
Zarząd spółki
Struktura organizacyjna spółki
Schemat organizacyjny spółki
Regulamin organizacyjny spółki
Majątek spółki

Przetargi | Aktualnie: (0)

Komunikaty | Aktualnie: (0)

Zamówienia publiczne

Oferty pracy

INFORMACJE O BIULETYNIE

Pomoc
Redakcja biletynu
Rejestr zmian oraz indeks stron
Akty prawne (strona główna)
Statystyki serwisu (globalne)

Zgromadzenie wspólników

Prezydent miasta Stargard
Rafał Zając

Kompetencje Zgromadzeń Wspólników:

1/ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
2/ Powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat.
3/ Udzielenie absolutorium członkom organów z wykonania przez nie obowiązków.
4/ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Rady Nadzorczej.
5/ Zmiana Umowy Spółki.
6/ Uchwalanie zmiany przedmiotu działalności Spółki, zbycia przedsiębiorstwa, jego wydzierżawienia, obciążenia lub ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego.
7/ Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego.
8/ Wyrażenie zgody na emisję obligacji.
9/ Wyrażenie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą 1/5 (jedną/piątą) części kapitału zakładowego.
10/ Rozpatrywanie spraw dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przez sprawowanie zarządu lub nadzoru.
11/ Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniami wynikającymi z § 15.
12/ Tworzenie i likwidacja kapitałów Spółki.
13/ Tworzenie i likwidacja zakładów lub oddziałów.
14/ Tworzenie spółek i przystępowanie do nich.
15/ Ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki.
16/ Rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd.

(Ponadto, oprócz kompetencji wymienionych wyżej, uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy określone w Kodeksie Spółek Handlowych).

Data ostatniej modyfikacji: 2005-07-05 11:51:13

Rejestr zmian strony Poprzednie wersje strony

Redakcja strony:
Osoba odpowiedzialna za treść strony:
Izabela Chutorańska - PEC Sp. z o.o.

Strona głowna BIP

Wydział Informatyki UM Stargard, kontakt: webmaster@um.stargard.pl