BIP - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

MENU

Strona jednostki macierzystej
Informacje
Przedmiot działalności spółki
Akt założycielski
Zgromadzenie wspólników
Rada Nadzorcza
Zarząd spółki
Struktura organizacyjna spółki
Schemat organizacyjny spółki
Regulamin organizacyjny spółki
Majątek spółki

Przetargi | Aktualnie: (0)

Komunikaty | Aktualnie: (0)

Zamówienia publiczne

Oferty pracy

INFORMACJE O BIULETYNIE

Pomoc
Redakcja biletynu
Rejestr zmian oraz indeks stron
Akty prawne (strona główna)
Statystyki serwisu (globalne)

Rada Nadzorcza

Przewodniczący
Marian Ludkiewicz

Zastępca przewodniczącego
Piotr Krawczyński

Sekretarz
Agnieszka Adamowska - Krenca

Członkowie:
Wojciech Makowski
Jarosław Chyliński

Kompetencje Rady Nadzorczej:

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki i w wykonaniu nadzoru udziela zaleceń, podejmuje uchwały i zleca zatrudnianie specjalistów ze Spółki i spoza niej, w tym biegłych rewidentów do wykonania kontroli formalnej, finansowej i merytorycznej.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy oprócz innych spraw przewidzianych w umowie Spółki i przepisach kodeksu spółek handlowych:
1/ badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,
2/ badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat,
3/ składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnych sprawozdań z wyników badań określonych w poprzednich punktach,
4/ zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu lub całego Zarządu,
5/ delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu lub Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
6/ zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki,
7/ zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki uchwalonego przez Zarząd Spółki,
8/ zatwierdzenie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki,
9/ opiniowanie wszystkich spraw kierowanych do Zgromadzenia Wspólników,
10/ wyrażania zgody na ustanowienie na nieruchomościach fabrycznych i innych nieruchomościach Spółki ograniczonych praw rzeczowych, oddanie ich do używania na czas dłuższy niż trzy lata,
11/ wyrażanie zgody na nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, jeżeli ich wartość w roku obrotowym przekracza 5% kapitału zakładowego Spółki,
12/ opiniowanie emisji obligacji,
13/ wyrażanie zgody na podejmowanie inwestycji, zaciąganie kredytów udzielanie gwarancji i poręczeń, jeżeli suma obciążeń przekracza 10% kapitału własnego Spółki w roku obrotowym,
14/ ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki.

Data ostatniej modyfikacji: 2015-07-30 11:11:43

Rejestr zmian strony Poprzednie wersje strony

Redakcja strony:
Osoba odpowiedzialna za treść strony:
Izabela Chutorańska - PEC Sp. z o.o.

Strona głowna BIP

Wydział Informatyki UM Stargard, kontakt: webmaster@um.stargard.pl