Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

URZĄD MIEJSKI

Urząd Miejski
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Wydziały Urzędu Miejskiego
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego
Regulamin Urzędu Miejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi
Komunikaty
Konkursy
Oferty pracy
Statut Miasta
E-Urząd
Wybory
Sprawy społeczne
Zgromadzenia
Petycje

FINANSE

Budżet Miasta
Sprawozdania finansowe
Obligacje
Majątek Miasta
Kontrole wewnętrzne Urzędu Miejskiego
Nadzór właścicielski
Kontrola rocznych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Podstawowa kwota dotacji
Oświadczenia majątkowe

PREZYDENT MIASTA

Prezydent Miasta
Kolegium Doradcze Prezydenta Miasta
Kierunki działania Prezydenta Miasta
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
Sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta

RADA MIEJSKA

Rada Miejska
Kluby Radnych
Dyżury Radnych
Sesje Rady Miejskiej
Uchwały Rady Miejskiej
Stanowiska Rady Miejskiej
Interpelacje radnych
Zapytania radnych
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej

JEDNOSTKI PODLEGŁE

Przedszkola miejskie
Szkoły
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Księgi rejestrowe instytucji kultury
Zarząd Usług Komunalnych

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Straż Miejska
Żłobek Miejski
Muzeum
Stargardzkie Centrum Kultury
Młodzieżowy Dom Kultury
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

SPÓŁKI MIEJSKIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard
Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji

Rada Miejska - VII kadencja (2014-2018)

Biuro Rady Miejskiej:
Rynek Staromiejski 1
tel. (091) 5771773, 5770770
fax. (091) 5770273
email: brm@um.stargard.pl

Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym miasta. Tworzy ją 23 radnych wyłonionych 16 listopada 2014 roku w wyborach samorządowych. Kadencja trwa 4 lata.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marcin Przepióra

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Zdzisław Wilk

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Amadou Sy

W skład Rady Miejskiej wchodzą:

1. Badowski Marcin
(w wyborach startował z okręgu nr 21-KWW Nasz Stargard)

2. Bryła Michał
(w wyborach startował z okręgu nr 2-KWW Sławomira Pajora i Zofii Ławrynowicz)

3. Domińczak Edyta
(w wyborach startowała z okręgu nr 14-Bezpartyjni KWW Marcina Przepióry-LPS)
email: e.dominczak@um.stargard.pl

4. Dybowska Elżbieta
(w wyborach startowała z okręgu nr 15-KWW SMS)
email: e.dybowska@um.stargard.pl

5. Dybowski Krzysztof
(w wyborach startował z okręgu nr 16-KWW SMS)
email: k.dybowski@um.stargard.pl

6. Gąsiorek Ireneusz
(w wyborach startował z okręgu nr 12- Bezpartyjni KWW Marcina Przepióry-LPS)

7. Gralak Damian
(w wyborach startował z okręgu nr 8- Bezpartyjni KWW Marcina Przepióry-LPS)

8. Ignasiak Agnieszka
(w wyborach startowała z okręgu nr 23-KWW Sławomira Pajora i Zofii Ławrynowicz)

9. Kowalska Izabela
(w wyborach startowała z okręgu nr 22-KWW Sławomira Pajora i Zofii Ławrynowicz)

10. Kwiatkowski Czesław
(w wyborach startował z okręgu nr 11-KWW Sławomira Pajora i Zofii Ławrynowicz)

11. Łada-Siwiec Mariola
(w wyborach startowała z okręgu nr 13- Bezpartyjni KWW Marcina Przepióry-LPS)

12. Nosal Mariusz
(w wyborach startował z okręgu nr 9-KWW Sławomira Pajora i Zofii Ławrynowicz)

13. Pakulski Krzysztof
(w wyborach startował z okręgu nr 4-KWW Nasz Stargard)

14. Przepióra Marcin
(w wyborach startował z okręgu nr 5- Bezpartyjni KWW Marcina Przepióry-LPS)

15. Rybak Anna
(w wyborach startowała z okręgu nr 3-KKW SLD Lewica Razem)

16. Rybicka Małgorzata
(w wyborach startowała z okręgu nr 1-KW Prawo i Sprawiedliwość)
email: m.rybicka@um.stargard.pl

17. Seredyński Wojciech
(w wyborach startował z okręgu nr 20-KWW Moje Osiedle Wojciecha Seredyńskiego)
email: w.seredynski@um.stargard.pl

18.Smolarek Krystyna
(w wyborach startowała z okręgu nr 19-KWW Sławomira Pajora i Zofii Ławrynowicz)

19. Smolira-Kozłowska Anna
(w wyborach startowała z okręgu nr 10- Bezpartyjni KWW Marcina Przepióry-LPS)

20. Smuga Mariusz
(w wyborach startował z okręgu 17-KW Prawo i Sprawiedliwość)
email: m.smuga@um.stargard.pl

21. Sy Amadou
(w wyborach startował z okręgu nr 7-KKW SLD Lewica Razem)

22. Wilk Zdzisław
(w wyborach startował z okręgu nr 18-KW Prawo i Sprawiedliwość)

23. Wisiński Piotr
(w wyborach startował z okręgu nr 6-KKW SLD Lewica Razem)

Zadania i kompetencje.

Do właściwości Rady Miejskiej należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym -nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, które tematycznie zamykają się w następujących kategoriach spraw związanych z:

1. finansami: uchwalanie budżetu, rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu, stanowienie o udzieleniu bądź nieudzieleniu absolutorium, podatki i opłaty lokalne; tworzenie programów gospodarczych oraz strategii rozwojowych;
2. gospodarowaniem mieniem przekraczającym zakres zwykłego zarządu, tj.: nabywanie, zbywanie, obciążanie nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata; emitowanie obligacji; zaciąganie pożyczek i kredytów; podejmowanie zobowiązań co do inwestycji i remontów; wnoszenie, cofanie, zbywanie udziałów i akcji;
3. infrastrukturą techniczną: drogi w tym: nadawanie nazw ulicom i placom, wznoszenie pomników, wodociągi, oczyszczalnie ścieków, wysypiska śmieci, komunikacja;
4. infrastrukturą społeczną: szkolnictwo w tym: zasady udzielania stypendiów, kultura, kultura fizyczna, ochrona zdrowia, opieka społeczna, uchwalanie statutu miasta, wyrażanie zgody na użycie wizerunku herbu miasta;
5. porządkiem i bezpieczeństwem publicznym, w tym ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa;
6. ładem przestrzennym i ekologicznym: planowanie przestrzenne, gminne budownictwo mieszkaniowe, gospodarka terenami, ochrona środowiska;
7. stanowieniem zasad współdziałania z innymi gminami oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Rada Miejska nadaje wyróżnienia:

1) Honorowy Obywatel Miasta Stargardu Szczecińskiego:
1. Ksiądz Arcybiskup Kazimierz Majdański.
2. Pan Piotr Mync

2) Zasłużony dla Miasta Stargardu Szczecińskiego:
1. Ksiądz Edmund Malich,
2. Pan Zbigniew Petri,
3. Pan Edward Olszewski,
4. Pan Stanisław Preiss,
5. Ksiądz Prałat Henryk Ozga,
6. Pan Kazimierz Nowicki,
7. Pan Marek Jasiński,
8. Pan Władysław Wojtakajtis,
9. Pan Andrzej Korzeb,
10. Pani Maria Lisowska,
11. Pan Sławomir Pajor.

W Radzie Miejskiej działa pięć stałych Komisji Rady:

1) Rewizyjna - funkcja kontrolna, rozpatrywanie skarg i wniosków zgłoszonych przez mieszkańców. Komisja ma prawo wglądu w całokształt działalności Prezydenta, jednostek organizacyjnych miasta oraz uzyskiwania ustnych i pisemnych wyjaśnień oraz dokumentów niezbędnych do pracy komisji.

Skład Komisji:
1. Michał Bryła - Przewodniczący Komisji
2. Ireneusz Gąsiorek,
3. Mariola Łada-Siwiec,
4. Mariusz Smuga - Zastępca Przewodniczącego Komisji
5. Piotr Wisiński.

2) Budżetu, Finansów i Rozwoju - uchwalanie i analiza wykonania budżetu, ład przestrzenny, inwestycje publiczne, obrót majątkiem miejskim, promocja i rozwój gospodarczy miasta.

Skład Komisji:
1. Marcin Badowski - Zastępca Przewodniczącego Komisji
2. Elżbieta Dybowska,
3. Czesław Kwiatkowski - Przewodniczący Komisji
4. Amadou Sy,
5. Zdzisław Wilk.

3) Gospodarcza - ochrona środowiska, miejski zasób mieszkaniowy, obiekty i urządzenia publiczne, składowiska odpadów, handel i usługi.

Skład Komisji:
1. Edyta Domińczak - Zastępca Przewodniczącego Komisji
2. Krzysztof Dybowski,
3. Damian Gralak,
4. Agnieszka Ignasiak,
5. Krzysztof Pakulski - Przewodniczący Komisji

4) Oświaty, Kultury i Sportu - przedszkola, edukacja podstawowa i gimnazjalna, upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji, utrzymanie obiektów: sportowych, kultury, szkół, bibliotecznych, muzealnictwo, ochrona zabytków.

Skład Komisji:
1. Izabela Kowalska,
2. Mariusz Nosal - Przewodniczący Komisji
3. Marcin Przepióra,
4. Małgorzata Rybicka - Zastępca Przewodniczącego Komisji
5. Wojciech Seredyński.

5) Społeczna - utrzymanie porządku i czystości, żłobki, opieka zdrowotna, ochrona zwierząt, pomoc społeczna.

Skład Komisji:
1. Anna Rybak - Zastępca Przewodniczącej Komisji
2. Krystyna Smolarek - Przewodnicząca Komisji
3. Anna Smolira-Kozłowska.

Tryb pracy.
W ramach wyłonionych struktur (Komisje Rady Miejskiej oraz Kluby Radnych) radni posiadają inicjatywę uchwałodawczą, którą koordynuje Przewodniczący Rady. Zwyczajowo Rada Miejska w Stargardzie Szczecińskim odbywa posiedzenia raz w miesiącu oprócz lipca, zgodnie z ramowym planem pracy Rady Miejskiej. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady w obecności co najmniej połowy składu Rady. Radni na siedem dni przed odbyciem sesji otrzymują porządek obrad wraz ze wskazaniem miejsca i czasu odbycia posiedzenia Rady. Regulamin pracy Rady Miejskiej określony został w Statucie Miasta Stargardu Szczecińskiego i jako przepis prawa miejscowego winien być bezwzględnie przestrzegany.

Posiedzenie poszczególnych Komisji Rady Miejskiej odbywają się w tygodniu poprzedzającym sesję Rady Miejskiej.

Działalność organów gminy jest jawna dlatego też każdy obywatel ma prawo do wglądu do dokumentów (protokoły sesji, komisji), sporządzania notatek lub odpisów, jeśli jawność z mocy przepisów prawa nie została wyłączona.

Data ostatniej modyfikacji:
Rejestr zmian | Archiwalne wersje strony

Osoba odpowiedzialna za treść strony:
Barbara Stanisławska - Dyrektor Biura Rady Miejskiej

Urząd Miejski Stargard, Wydział Informatyki