Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

URZĄD MIEJSKI

Urząd Miejski
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Wydziały Urzędu Miejskiego
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego
Regulamin Urzędu Miejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi
Komunikaty
Konkursy
Oferty pracy
Statut Miasta
E-Urząd
Wybory
Sprawy społeczne
Zgromadzenia

FINANSE

Budżet Miasta
Sprawozdania finansowe
Obligacje
Majątek Miasta
Kontrole wewnętrzne Urzędu Miejskiego
Kontrola rocznych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Podstawowa kwota dotacji
Oświadczenia majątkowe

PREZYDENT MIASTA

Prezydent Miasta
Kolegium Doradcze Prezydenta Miasta
Kierunki działania Prezydenta Miasta
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
Sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta

RADA MIEJSKA

Rada Miejska
Kluby Radnych
Dyżury Radnych
Sesje Rady Miejskiej
Uchwały Rady Miejskiej
Stanowiska Rady Miejskiej
Interpelacje radnych
Zapytania radnych
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej

JEDNOSTKI PODLEGŁE

Przedszkola miejskie
Szkoły
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Księgi rejestrowe instytucji kultury
Miejski Zakład Komunikacji
Zarząd Usług Komunalnych

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Straż Miejska
Żłobek Miejski
Muzeum
Stargardzkie Centrum Kultury
Młodzieżowy Dom Kultury
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

SPÓŁKI MIEJSKIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard
Fundusz Poręczeń Kredytowych Stargard
Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego
Ośrodek Sportu i Rekreacji

Sesje Rady Miejskiej


XXXII sesja Rady Miejskiej odbędzie się:
27 czerwca 2017 roku o godz. 10.00
w sali sesyjnej w Ratuszu1. Sprawy regulaminowe:

a) otwarcie obrad sesji i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Pani Marii Lisowskiej Medalu Zasłużona dla Miasta Stargardu. Uroczyste wręczenie Medalu i Aktu Nadania Zasłużona dla Miasta Stargardu.
Projekt:

3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z pracy między sesjami.
Projekt:

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy-Miasta Stargard za 2016 r.
Projekt: | Załącznik:

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Stargard z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.
Projekt:

7. Ocena stanu porządku publicznego w mieście za rok 2016 na podstawie informacji:
1) Straży Miejskiej,
Projekt:

2) Prokuratury Rejonowej,
Projekt:

3) Komendy Powiatowej Policji,
Projekt:

4) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
Projekt:

8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasta Stargard na lata 2017-2033.
Projekt: | Załącznik:

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2017.
Projekt: | Załącznik:

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego Miejski Zakład Komunikacji w Stargardzie poprzez likwidację w celu utworzenia spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Projekt:

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie ulic: Hetmana Stefana Czarnieckiego, Księcia Barnima I.
Projekt: | Załącznik:

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie ulic: Stanisława Ignacego Witkiewicza, Spółdzielczej, Cypriana Kamila Norwida.
Projekt: | Załącznik:

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu północnego obejścia miasta w rejonie ulicy Władysława Reymonta.
Projekt: | Załącznik:

14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Projekt:

15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie miasta Stargard Szczeciński w ramach pomocy de minimis.
Projekt:

16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców na terenie miasta Stargard Szczeciński.
Projekt:

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy-Miasto Stargard na lata 2016-2026.
Projekt: | Załącznik:

18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy-Miasto Stargard Szczeciński i pomieszczeń tymczasowych oraz udzielania pomocy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych członków stargardzkiej wspólnoty samorządowej.
Projekt:

19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy-Miasta Stargard Szczeciński na lata 2016-2021.
Projekt:

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert.
Projekt: | Załącznik:

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Teatru Letniego w Parku im. Bolesława Chrobrego w Stargardzie.
Projekt: | Załącznik:

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego przystąpienia Miasta Stargard do Globalnej Sieci Miast i Gmin Przyjaznych Starzeniu Światowej Organizacji Zdrowia.
Projekt:

23. Sprawozdanie z realizacji w 2016 roku Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Stargard Szczeciński na lata 2014-2020.
Projekt:

24. Odpowiedzi na zapytania radnych.

25. Wolne wnioski radnych.

26. Komunikaty.

27. Zamknięcie obrad sesji.

Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej:

Rewizyjna
9 czerwca 2017 r. godz. 9.00
w Urzędzie Miejskim ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17 w Stargardzie

Oświaty, Kultury i Sportu
6 czerwca 2017 r. godz. 10.00
w sali posiedzeń Komisji, Ratusz (II piętro) Rynek Staromiejski 1 w Stargardzie

20 czerwca 2017 r. godz. 10.00
w Ośrodku Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szczecińska 35 w Stargardzie

Społeczna
7 czerwca 2017 godz. 13.00
w sali posiedzeń Komisji, Ratusz (II piętro) Rynek Staromiejski 1 w Stargardzie

22 czerwca 2017 godz. 13.00
w sali posiedzeń Komisji, Ratusz (II piętro) Rynek Staromiejski 1 w Stargardzie

Gospodarcza
5 czerwca 2017 godz. 09.00
w sali posiedzeń Komisji, Ratusz (II piętro) Rynek Staromiejski 1 w Stargardzie

26 czerwca 2017 godz. 09.00
w sali posiedzeń Komisji, Ratusz (II piętro) Rynek Staromiejski 1 w Stargardzie

Budżetu, Finansów i Rozwoju
2 czerwca 2017 godz. 14.30
w sali posiedzeń Komisji, Ratusz (II piętro) Rynek Staromiejski 1 w Stargardzie

23 czerwca 2017 godz. 12.00
w sali posiedzeń Komisji, Ratusz (II piętro) Rynek Staromiejski 1 w Stargardzie
- wyjazd do przepompowni ścieków ul. Władysława Broniewskiego w Stargardzie

Spotkanie przedsesyjne 19 czerwca 2017 r. o godz. 12.00 w sali posiedzeń Komisji Rady Miejskiej, Ratusz (II piętro)

Data ostatniej modyfikacji:
Rejestr zmian | Archiwalne wersje strony

Osoba odpowiedzialna za treść strony:
Barbara Stanisławska - Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Urząd Miejski Stargard, Wydział Informatyki