Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

URZĄD MIEJSKI

Urząd Miejski
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Wydziały Urzędu Miejskiego
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego
Regulamin Urzędu Miejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi
Komunikaty
Konkursy
Oferty pracy
Statut Miasta
E-Urząd
Wybory
Sprawy społeczne
Zgromadzenia

FINANSE

Budżet Miasta
Sprawozdania finansowe
Obligacje
Majątek Miasta
Kontrole wewnętrzne Urzędu Miejskiego
Kontrola rocznych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Podstawowa kwota dotacji
Oświadczenia majątkowe

PREZYDENT MIASTA

Prezydent Miasta
Kolegium Doradcze Prezydenta Miasta
Kierunki działania Prezydenta Miasta
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
Sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta

RADA MIEJSKA

Rada Miejska
Kluby Radnych
Dyżury Radnych
Sesje Rady Miejskiej
Uchwały Rady Miejskiej
Stanowiska Rady Miejskiej
Interpelacje radnych
Zapytania radnych
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej

JEDNOSTKI PODLEGŁE

Przedszkola miejskie
Szkoły
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Księgi rejestrowe instytucji kultury
Miejski Zakład Komunikacji
Zarząd Usług Komunalnych

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Straż Miejska
Żłobek Miejski
Muzeum
Stargardzkie Centrum Kultury
Młodzieżowy Dom Kultury
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

SPÓŁKI MIEJSKIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard
Fundusz Poręczeń Kredytowych Stargard
Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego
Ośrodek Sportu i Rekreacji

Sesje Rady Miejskiej


XXVIII sesja Rady Miejskiej odbędzie się:
28 marca 2017 roku o godz. 9.00
w sali sesyjnej w Ratuszu

1. Sprawy regulaminowe:

a) otwarcie obrad sesji i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.

2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z pracy między sesjami.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie ulicy Garncarskiej.
Projekt: | Załącznik:

5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasta Stargard na lata 2017-2033.
Projekt: | Załącznik: | Wniosek:

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2017.
Projekt: | Załącznik:

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Projekt:

8. Informacja z działalności Stargardzkiego Centrum Kultury za 2016 rok.
Projekt:

9. Informacja z działalności Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie za 2016 rok.
Projekt:

10. Informacja z działalności Książnicy Stargardzkiej za 2016 rok.
Projekt:

11. Sprawozdanie z działalności Młodzieżowego Domu Kultury im. Mariusza Zaruskiego w Stargardzie za 2016 rok.
Projekt:

12. Sprawozdanie z działalności Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Stargardzie za 2016 rok.
Projekt:

13. Sprawozdanie z działalności Żłobka Miejskiego „Leśna Polana” w Stargardzie za 2016 rok.
Projekt:

14. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za 2016 rok.
Projekt:

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie w 2016 roku.
Projekt: | Załącznik:

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy-Miasto Stargard w 2017 roku”.
Projekt: | Załącznik:

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości Skarbu Państwa.
Projekt:

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu na realizację zadania „Przebudowa Alei Dębowej w Stargardzie na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Sikorskiego”.
Projekt:

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu na realizację zadania „Przebudowa i budowa drogi 1925Z – ulica H. Wieniawskiego w Stargardzie”.
Projekt:

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy.
Projekt:

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę-Miasto Stargard do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres do dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Projekt: | Załącznik:

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Stargardzie.
Projekt:

23. Informacja o realizacji Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2016.
Projekt:

24. Odpowiedzi na zapytania radnych.

25. Wolne wnioski radnych.

26. Komunikaty.

27. Zamknięcie obrad sesji.


Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej:

Rewizyjna
24 marca 2017 r. godz. 9.00
w sali posiedzeń Komisji, Ratusz (II piętro) Rynek Staromiejski 1 w Stargardzie

Oświaty, Kultury i Sportu
21 marca 2017 r. godz. 10.00
w sali posiedzeń Komisji, Ratusz (II piętro) Rynek Staromiejski 1 w Stargardzie

Społeczna
23 marca 2017 r. godz. 13.00
w sali posiedzeń Komisji, Ratusz (II piętro) Rynek Staromiejski 1 w Stargardzie

Gospodarcza
23 marca 2017 r. godz. 9.00
w sali posiedzeń Komisji, Ratusz (II piętro) Rynek Staromiejski 1 w Stargardzie

Budżetu, Finansów i Rozwoju
24 marca 2017 r. godz. 12.00
w sali posiedzeń Komisji, Ratusz (II piętro) Rynek Staromiejski 1 w Stargardzie

Spotkanie przedsesyjne 20 marca 2017 r. o godz. 12.00 w sali posiedzeń Komisji Rady Miejskiej, Ratusz (II piętro)

Data ostatniej modyfikacji:
Rejestr zmian | Archiwalne wersje strony

Osoba odpowiedzialna za treść strony:
Barbara Stanisławska - Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Urząd Miejski Stargard, Wydział Informatyki