Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

URZĄD MIEJSKI

Urząd Miejski
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Wydziały Urzędu Miejskiego
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego
Regulamin Urzędu Miejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi
Komunikaty
Konkursy
Oferty pracy
Statut Miasta
E-Urząd
Wybory
Sprawy społeczne
Zgromadzenia

FINANSE

Budżet Miasta
Sprawozdania finansowe
Obligacje
Majątek Miasta
Kontrole wewnętrzne Urzędu Miejskiego
Kontrola rocznych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Podstawowa kwota dotacji
Oświadczenia majątkowe

PREZYDENT MIASTA

Prezydent Miasta
Kolegium Doradcze Prezydenta Miasta
Kierunki działania Prezydenta Miasta
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
Sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta

RADA MIEJSKA

Rada Miejska
Kluby Radnych
Dyżury Radnych
Sesje Rady Miejskiej
Uchwały Rady Miejskiej
Stanowiska Rady Miejskiej
Interpelacje radnych
Zapytania radnych
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej

JEDNOSTKI PODLEGŁE

Przedszkola miejskie
Szkoły
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Księgi rejestrowe instytucji kultury
Miejski Zakład Komunikacji
Zarząd Usług Komunalnych

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Straż Miejska
Żłobek Miejski
Muzeum
Stargardzkie Centrum Kultury
Młodzieżowy Dom Kultury
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

SPÓŁKI MIEJSKIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard
Fundusz Poręczeń Kredytowych Stargard
Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego
Ośrodek Sportu i Rekreacji

Urząd Stanu Cywilnego

Adres: Rynek Staromiejski 1

Pok.

Imię i nazwisko / Stanowisko

Telefon

E-mail

9

Jarosław Stroński
Kierownik USC

91 577 07 76
91 577 07 72

usc@um.stargard.pl

5

Piotr Bogdał
Zastępca kierownika USC

91 573 11 69

5

Elżbieta Juchniewicz
Zastępca kierownika USC

91 577 07 72

5

Joanna Hamera-Szczerba
Zastępca kierownika USC

91 577 07 72

5

Magdalena Szafran-Rygiel
Główny specjalista ds. zmiany imienia i nazwiska

91 577 26 66

5

Marta Mikołajczak
Inspektor

(91) 577 07 93

5

Kinga Kraus-Demczuk
Podinspektor ds.obsługi korespondencji

(91) 577 07 93

Zakres działania wydziału:

1) przyjmowanie w uroczystej formie oświadczeń woli o wstąpieniu w związek małżeński;
2) przyjmowanie oświadczeń:
a) o wyborze imienia (imion) dla dziecka,
b) o zmianie imienia (imion) dziecku,
c) o uznaniu ojcostwa,
d) o nadaniu dziecku nazwiska w trybie art. 90 § 1 k.r.o,
e) małżonka rozwiedzionego, o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa;
3) sporządzanie aktów stanu cywilnego: urodzeń, małżeństw i zgonów oraz skorowidzów alfabetycznych tych aktów;
4) wystawianie odpisów z aktów stanu cywilnego lub zaświadczeń na wniosek uprawnionych osób i organów;
5) aktualizacja ksiąg stanu cywilnego;
6) przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego;
7) przekazywanie ponad 100 – letnich ksiąg stanu cywilnego do Archiwum Państwowego;
8) prowadzenie postępowań wyjaśniających i dowodowych oraz wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach:
a) odtworzenia akt stanu cywilnego,
b) wpisu do miejscowych ksiąg stanu cywilnego, aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą ,
c) sporządzania aktów stanu cywilnego dla zdarzeń zaistniałych za granicą i nie zarejestrowanych w zagranicznych księgach stanu cywilnego,
d) sprostowania lub uzupełnienia akt stanu cywilnego,
e) zezwolenia na zawarcie małżeństwa bez miesięcznego okresu oczekiwania,
f) zmiany imion i nazwisk,
9) wydawanie zaświadczeń:
a) stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej,
b) stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim obywatel polski lub cudzoziemiec zamieszkały w Polsce, nie mający obywatelstwa żadnego państwa może zawrzeć małżeństwo za granicą,
10) powiadamianie właściwych organów ewidencji ludności oraz organów, które wydały dowód osobisty o zarejestrowanych urodzeniach, małżeństwach i zgonach oraz innych zmianach stanu cywilnego;
11) potwierdzanie wniosków o wydanie dowodów osobistych osobom, których akty urodzenia lub małżeństw sporządzone zostały w Urzędzie;
12) sporządzanie wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie oraz organizowanie uroczystości jubileuszowych z tych okazji;
13) sporządzanie aktów małżeństw na podstawie zaświadczeń przekazanych przez jednostki kościoła lub związki wyznaniowe;
14) powiadamianie właściwych urzędów stanu cywilnego o zarejestrowanych małżeństwach i zgonach, celem sporządzenia przypisków pod aktem urodzenia i małżeństwa;
15) powiadamianie sądów opiekuńczych o zdarzeniach uzasadniających wszczęcie postępowania z urzędu;
16) prowadzenie i przekazywanie właściwemu Urzędowi Statystycznemu sprawozdawczości statystycznej w zakresie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów;
17) sporządzanie testamentów alograficznych;
18) powiadamianie właściwych zagranicznych urzędów stanu cywilnego miejsca urodzenia o zarejestrowanych małżeństwach i zgonach;
19) powiadamianie właściwych konsulatów państw obcych o zarejestrowanych małżeństwach i zgonach obcokrajowców;
20) zawiadamianie o zmianie imienia lub nazwiska:
a) urzędów stanu cywilnego właściwych ze względu na miejsce sporządzenia aktu urodzenia i małżeństwa wnioskodawcy, oraz miejsca sporządzenia aktów urodzenia jego małoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na te dzieci,
b) właściwych organów ewidencji ludności,
c) organów, które wydały dowód osobisty.

Data ostatniej modyfikacji: 2013-01-17 10:12:03
Rejestr zmian | Archiwalne wersje strony

Osoba odpowiedzialna za treść strony:
Jarosław Stroński - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Urząd Miejski Stargard, Wydział Informatyki