Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

URZĄD MIEJSKI

Urząd Miejski
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Wydziały Urzędu Miejskiego
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego
Regulamin Urzędu Miejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi
Komunikaty
Konkursy
Oferty pracy
Statut Miasta
E-Urząd
Wybory
Sprawy społeczne
Zgromadzenia
Petycje

FINANSE

Budżet Miasta
Sprawozdania finansowe
Obligacje
Majątek Miasta
Kontrole wewnętrzne Urzędu Miejskiego
Nadzór właścicielski
Kontrola rocznych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Podstawowa kwota dotacji
Oświadczenia majątkowe

PREZYDENT MIASTA

Prezydent Miasta
Kolegium Doradcze Prezydenta Miasta
Kierunki działania Prezydenta Miasta
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
Sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta

RADA MIEJSKA

Rada Miejska
Kluby Radnych
Dyżury Radnych
Sesje Rady Miejskiej
Uchwały Rady Miejskiej
Stanowiska Rady Miejskiej
Interpelacje radnych
Zapytania radnych
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej

JEDNOSTKI PODLEGŁE

Przedszkola miejskie
Szkoły
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Księgi rejestrowe instytucji kultury
Zarząd Usług Komunalnych

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Straż Miejska
Żłobek Miejski
Muzeum
Stargardzkie Centrum Kultury
Młodzieżowy Dom Kultury
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

SPÓŁKI MIEJSKIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard
Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji

Kolegium doradcze Prezydenta

W celu omówienia spraw dotyczących funkcjonowania miasta, Prezydent zwołuje posiedzenia (kolegia doradcze). Kolegia Doradcze Prezydenta odbywają się nie rzadziej niż raz w tygodniu.

Stały skład Kolegium:

Prezydent Miasta
Rafał Zając

Do zakresu zadań Prezydenta należy w szczególności:

1) reprezentowanie Miasta na zewnątrz;
2) prowadzenie bieżących spraw Miasta;
3) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do wykonywania tych czynności;
4) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu;
5) wykonywanie zadań w zakresie obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych;
6) zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie wydziały Urzędu oraz ich pracowników;
7) okresowe zwoływanie – nie rzadziej, niż raz w miesiącu – narad z naczelnikami wydziałów, kierownikami miejskich jednostek organizacyjnych w celu ich współdziałania i realizacji zadań;
8) koordynowanie działalności wydziałów Urzędu oraz organizowanie ich współpracy;
9) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy poszczególnymi wydziałami w zakresie podziału zadań;
10) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych;
11) nadzór nad terminowością wykonywania zadań Urzędu;
12) upoważnianie swoich Zastępców lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
13) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od zastępców Prezydenta, Skarbnika, Sekretarza, kierowników jednostek organizacyjnych, osób zarządzających i członków organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz od osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta;
14) ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych;
15) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Prezydenta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.

Zastępca Prezydenta Miasta
Ewa Sowa

tel 91 578 46 22

Zastępca Prezydenta Miasta
Piotr Mync

tel.

Do zadań Zastępców Prezydenta w szczególności należy:

1) wykonywanie zadań z upoważnienia lub na polecenie Prezydenta;
2) określanie zadań merytorycznych nadzorowanych wydziałów;
3) sprawowanie nadzoru nad działalnością podporządkowanych wydziałów i jednostek organizacyjnych;
4) współdziałanie z Radą oraz komisjami Rady w zakresie swojego działania;
5) reprezentowanie Miasta w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych w zakresie uzgodnionym z Prezydentem;
6) wykonywanie z upoważnienia Prezydenta czynności kierownika Urzędu pod jego nieobecność lub z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Prezydenta.

Skarbnik Miasta
Emilia Reszka

tel (091) 578 41 25

Do zadań Skarbnika należy wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości, a w szczególności:

1) kierowanie Wydziałem Finansowym;
2) prowadzenie rachunkowości Urzędu i budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
3) dysponowanie środkami płatniczymi;
4) dokonywanie wstępnej kontroli operacji gospodarczych i finansowych pod względem zgodności z planem finansowym;
5) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
6) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Miasta;
7) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych;
8) współdziałanie w opracowywaniu budżetu;
9) współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej;
10) opracowywanie okresowych analiz z wykonania budżetu - zgłaszanie wniosków i propozycji Prezydentowi.

Sekretarz Miasta
Zdzisław Rygiel

tel (091) 578 46 22

Do zadań Sekretarza w szczególności należy:

1) koordynowanie i nadzór nad realizacją zadań Miasta w następujących zakresach merytorycznych:
a) spraw obywatelskich,
b) obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych;
2) koordynowanie i nadzór zadań z zakresu gospodarczej oraz informatycznej obsługi Urzędu oraz obsługi interesantów;
3) koordynowanie i nadzór realizacji zadań w zakresie obsługi Rady;
4) inicjowanie i koordynowanie działań usprawniających pracę Urzędu;
5) nadzorowanie działań w zakresie wdrażania polityki kadrowo – płacowej określonej przez Prezydenta;
6) koordynowanie działań związanych z opracowaniem i wdrażaniem strategii rozwoju Miasta;
7) koordynowanie i organizowanie spraw związanych z wyborami, referendami i spisami;
8) koordynowanie zadań z zakresu obsługi medialnej Prezydenta, Rady i Urzędu;
9) wykonywanie innych zadań z upoważnienia lub na polecenie Prezydenta;
10) wykonywanie wobec Prezydenta czynności z zakresu prawa pracy nie związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz z wyłączeniem ustalania wynagrodzenia.

Dyrektor Biura Prezydenta Miasta
Helena Maćkowiak

tel (091) 577 50 61
email: h.mackowiak@um.stargard.pl

Do zadań Dyrektora Biura Prezydenta Miasta w szczególności należy:

1) inicjowanie i koordynowanie działań usprawniających pracę Urzędu;
2) wdrażanie polityki kadrowo – płacowej określonej przez Prezydenta;
3) wykonywanie innych zadań z upoważnienia lub na polecenie Prezydenta.

Doradca Prezydenta ds. bezpieczeństwa
Jacek Fabisiak

tel 607 890 017
email: j.fabisiak@um.stargard.pl

Data ostatniej modyfikacji: 2011-07-06 12:49:49
Rejestr zmian | Archiwalne wersje strony

Osoba odpowiedzialna za treść strony:
Helena Maćkowiak - Dyrektor Biura Prezydenta Miasta

Urząd Miejski Stargard, Wydział Informatyki