Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

URZĄD MIEJSKI

Urząd Miejski
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Wydziały Urzędu Miejskiego
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego
Regulamin Urzędu Miejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi
Komunikaty
Konkursy
Oferty pracy
Statut Miasta
E-Urząd
Wybory
Sprawy społeczne
Zgromadzenia
Petycje

FINANSE

Budżet Miasta
Sprawozdania finansowe
Obligacje
Majątek Miasta
Kontrole wewnętrzne Urzędu Miejskiego
Nadzór właścicielski
Kontrola rocznych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Podstawowa kwota dotacji
Oświadczenia majątkowe

PREZYDENT MIASTA

Prezydent Miasta
Kolegium Doradcze Prezydenta Miasta
Kierunki działania Prezydenta Miasta
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
Sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta

RADA MIEJSKA

Rada Miejska
Kluby Radnych
Dyżury Radnych
Sesje Rady Miejskiej
Uchwały Rady Miejskiej
Stanowiska Rady Miejskiej
Interpelacje radnych
Zapytania radnych
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej

JEDNOSTKI PODLEGŁE

Przedszkola miejskie
Szkoły
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Księgi rejestrowe instytucji kultury
Zarząd Usług Komunalnych

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Straż Miejska
Żłobek Miejski
Muzeum
Stargardzkie Centrum Kultury
Młodzieżowy Dom Kultury
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

SPÓŁKI MIEJSKIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard
Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji

Kierunki działania Prezydenta Miasta

"Kierunki Działania Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego na lata 2007 - 2010" zawierają wykaz wniosków i tez, mających służyć realizacji docelowej wizji Miasta. Stanowią wykaz zadań, których realizacja wynika ze "Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Miasta" oraz innych dokumentów o znaczeniu strategicznym dla Miasta. Głównym zadaniem władz samorządowych jest stwarzanie warunków dla osiągnięcia trwałego, akceptowanego społecznie i bezpiecznego, szeroko rozumianego rozwoju Miasta. Identyfikacja w tym dokumencie najważniejszych zjawisk funkcjonujących w kontekście społeczno-gospodarczym, pozwala na przedstawienie celów i zadań, których realizacja będzie służyć wzmocnieniu klimatu gospodarczego i konkurencyjnej pozycji Miasta Stargardu Szczecińskiego.

Na władzach samorządowych spoczywa odpowiedzialność zagwarantowania mieszkańcom odpowiedniej jakości warunków życia takich jak: zapewnienie dostępu do kształcenia, dostępu do dóbr kultury, aktywnego spędzania wolnego czasu, poprawy bezpieczeństwa publicznego. "Kierunki Działań Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego na lata 2007 - 2010" mają pomóc władzom samorządowym m.in. w jasnym i precyzyjnym formułowaniu celów i kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego miasta, skoordynowaniu i uporządkowaniu działań oraz skutecznym planowaniu i zarządzaniu budżetem.

Środki, które prowadzą do harmonijnego rozwoju Miasta, to przede wszystkim zapewnienie sprawnego funkcjonowania Miasta, jako złożonego systemu uwzględniającego właściwą politykę gospodarczą, społeczną, oświatową, mieszkaniową i współgrającą z nimi gospodarką komunalną. Najistotniejsze z punktu widzenia władz miasta jest zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie bieżącej infrastruktury miejskiej oraz na wydatki inwestycyjne. Realizacja kierunków działania powinna zapewnić trwały rozwój Miasta, a w perspektywie umożliwić jeszcze większy wzrost rangi Stargardu w skali regionu i kraju. Zaprezentowane poniżej kierunki działania Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego stanowią jedynie podstawę do dalszych działań. Osiągnięcie zamierzonych celów możliwe będzie poprzez realizację określonych zadań w ramach wieloletniego planu inwestycyjnego oraz kolejnych budżetów.

Więcej w załączniku do strony:

  • Załącznik do Uchwały Nr XIII/112/07 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 3 października 2007 r. - Kierunki działania Prezydenta Miasta.

Rozmiar: 214479 bajtów
Zobacz dokument: Kierunki działania Prezydenta Miasta

Data ostatniej modyfikacji:
Rejestr zmian | Archiwalne wersje strony

Osoba odpowiedzialna za treść strony:

Urząd Miejski Stargard, Wydział Informatyki