Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

URZĄD MIEJSKI

Urząd Miejski
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Wydziały Urzędu Miejskiego
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego
Regulamin Urzędu Miejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi
Komunikaty
Konkursy
Oferty pracy
Statut Miasta
E-Urząd
Wybory / Referendum
Sprawy społeczne

FINANSE

Budżet Miasta
Sprawozdania finansowe
Obligacje
Majątek Miasta
Kontrole wewnętrzne Urzędu Miejskiego
Oświadczenia majątkowe

PREZYDENT MIASTA

Prezydent Miasta
Kolegium Doradcze Prezydenta Miasta
Kierunki działania Prezydenta Miasta
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
Sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta

RADA MIEJSKA

Rada Miejska
Kluby Radnych
Dyżury Radnych
Sesje Rady Miejskiej
Uchwały Rady Miejskiej
Stanowiska Rady Miejskiej
Interpelacje radnych
Zapytania radnych
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej

JEDNOSTKI PODLEGŁE

Przedszkola miejskie
Szkoły
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Księgi rejestrowe instytucji kultury
Miejski Zakład Komunikacji
Zarząd Usług Komunalnych

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Straż Miejska
Żłobek Miejski
Muzeum
Stargardzkie Centrum Kultury
Młodzieżowy Dom Kultury
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

SPÓŁKI MIEJSKIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard
Fundusz Poręczeń Kredytowych Stargard
Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego
Ośrodek Sportu i Rekreacji

KOMUNIKATY

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-08-27

Ważny do:
2015-09-21

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński informuje, że w okresie od dnia 31 sierpnia 2015 r. do dnia 21 września 2015 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-08-21

Ważny do:
2015-09-08

Ogłoszenie zawiadamiające strony postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z możliwością lokalizacji nieuciążliwych lokali usługowo-handlowych w parterach przy ul.Zwycięzców 1 w Stargardzie Szczecińskim, jako uzupełnienie śródmiejskiej zabudowy wraz z miejscami postojowymi i zagospodarowaniem terenu oraz podłączeniem do sieci cieplnej, elektroenergetycznej, wodnej i kanalizacyjnej: - ETAP I: Budowa 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą - powierzchnia zagospodarowania ok. 0,84ha, - ETAP II: Budowa 7 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą – powierzchnia zagospodarowania ok. 1,86ha, (dz. nr ewid. 234/3 obr 10 miasta Stargard Szczeciński).

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-08-20

Ważny do:
2015-08-27

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) uznając celowość realizacji zadania podaje się do publicznej wiadomości treść oferty złożonej w dniu 17 sierpnia 2015 r. przez Stargardzkie Stowarzyszenia Chorych na SM na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Poprawa sprawności fizycznej osób z chorobami narządu ruchu.".

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-08-20

Ważny do:
2015-09-14

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński informuje, że w okresie od dnia 24 sierpnia 2015 r. do dnia 14 września 2015 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-08-20

Ważny do:
2015-09-30

Zgodnie z § 13 Uchwały Nr XXIV/268/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Stargard Szczeciński informuję, że na terenie nieruchomości obejmujących zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną, zespoły opieki zdrowotnej i opieki społecznej, placówki zbiorowego żywienia i kulturalno-oświatowe, szkoły oraz urzędy przeprowadza się deratyzację miejsc i pomieszczeń takich jak: boksy, miejsca gromadzenia odpadów, zsypy i komory zsypowe, korytarze piwniczne, węzły cieplne, przyłącza wodociągowe.

Czytaj

 

Instytucja:
Stargardzkie Centrum Kultury

Dodany:
2015-08-17

Ważny do:
2015-08-31

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. zamówienia na konserwację wyciągarek

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-08-13

Ważny do:
2015-08-31

Obwieszczenie Prezydenta Miasta o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T- Mobile nr 43716 na dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanego na działce nr 588/2 w obrębie 9 miasta przy ul. Pogodnej 36 w Stargardzie Szczecińskim.

Czytaj

 

Instytucja:
Miejski Zakład Komunikacji

Dodany:
2015-08-13

Ważny do:
2015-08-27

Od dnia 22 sierpnia br. trasa linii komunikacyjnej numer 8 w soboty, niedziele i święta pomiędzy przystankami od Al. Żołnierza - Os. Hallera do przystanku Szczecińska – Słoneczna na stałe będzie w obu kierunkach przebiegać trasą przebiegać będzie ulicami: Pogodna, Al. Gryfa, Kościuszki.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-08-13

Ważny do:
2015-09-17

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński informuje, że w okresie od dnia 17 sierpnia 2015 r. do dnia 07 września 2015 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-07-30

Ważny do:
2015-08-28

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę oraz rozbudowę drogi w Golczewie na odcinku od wiaduktu nad drogą S10 do ronda Golczewo, na terenie działek nr geod.: 23/3, 24/1, 24/2, 30/1 oraz na części działki nr geod. 22 obr. Golczewo gm. Stargard Szczeciński

Czytaj

 

Instytucja:
Stargardzkie Tow. Budownictwa Społecznego

Dodany:
2015-06-19

Ważny do:
2015-08-31

Stargardzkie TBS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert partycypacyjnych i wniosków o wynajem mieszkania w budynku przy ulicy W. Polskiego 41/7 w Stargardzie Szczecińskim

Czytaj

 

Instytucja:
Stargardzkie Tow. Budownictwa Społecznego

Dodany:
2015-06-19

Ważny do:
2015-08-31

Stargardzkie TBS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert partycypacyjnych i wniosków o wynajem mieszkania w budynku przy ulicy Tańskiego 14a/1 w Stargardzie Szczecińskim

Czytaj

 

Instytucja:
Stargardzkie Tow. Budownictwa Społecznego

Dodany:
2015-06-19

Ważny do:
2015-08-31

Stargardzkie TBS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert partycypacyjnych i wniosków o wynajem mieszkania w budynku przy ulicy Śniadeckiego 11/12 w Stargardzie Szczecińskim

Czytaj

 

Instytucja:
Stargardzkie Tow. Budownictwa Społecznego

Dodany:
2015-06-19

Ważny do:
2015-08-31

Stargardzkie TBS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert partycypacyjnych i wniosków o wynajem mieszkania w budynku przy ulicy Przedwiośnie 81/11 w Stargardzie Szczecińskim

Czytaj

 

Instytucja:
Stargardzkie Tow. Budownictwa Społecznego

Dodany:
2015-06-19

Ważny do:
2015-08-31

Stargardzkie TBS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert partycypacyjnych i wniosków o wynajem mieszkania w budynku przy ulicy Przedwiośnie 101/8 w Stargardzie Szczecińskim

Czytaj

 

ARCHIWUM

Urząd Miejski Stargard Szczecinski, Wydział Informatyki