Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

URZĄD MIEJSKI

Urząd Miejski
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Wydziały Urzędu Miejskiego
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego
Regulamin Urzędu Miejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi
Komunikaty
Konkursy
Oferty pracy
Statut Miasta
E-Urząd
Wybory samorządowe 2014
Sprawy społeczne

FINANSE

Budżet Miasta
Sprawozdania finansowe
Obligacje
Majątek Miasta
Kontrole wewnętrzne Urzędu Miejskiego
Oświadczenia majątkowe

PREZYDENT MIASTA

Prezydent Miasta
Kolegium Doradcze Prezydenta Miasta
Kierunki działania Prezydenta Miasta
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
Sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta

RADA MIEJSKA

Rada Miejska
Kluby Radnych
Dyżury Radnych
Sesje Rady Miejskiej
Uchwały Rady Miejskiej
Stanowiska Rady Miejskiej
Interpelacje radnych
Zapytania radnych
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej

JEDNOSTKI PODLEGŁE

Przedszkola miejskie
Szkoły
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Księgi rejestrowe instytucji kultury
Miejski Zakład Komunikacji
Zarząd Usług Komunalnych

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Straż Miejska
Żłobek Miejski
Muzeum
Stargardzkie Centrum Kultury
Młodzieżowy Dom Kultury
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

SPÓŁKI MIEJSKIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard
Fundusz Poręczeń Kredytowych Stargard
Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego
Ośrodek Sportu i Rekreacji

KOMUNIKATY

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2014-11-25

Ważny do:
2014-12-09

Ogłoszenie o wszczętym postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi, planowanej na działkach nr 44, 22/8 w obrębie 17 miasta w Stargardzie Szczecińskim.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2014-11-25

Ważny do:
2014-12-09

Ogłoszenie o wydanej decyzji nr 29CP/2014 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40PE, planowanej do realizacji na działkach nr 44, 22/8 w obrębie 17 miasta, w rejonie ul.Sadowej w Stargardzie Szczecińskim.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2014-11-25

Ważny do:
2014-12-09

Ogłoszenie o wydanej decyzji nr 28CP/2014 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn 125PE wraz z przyłączami i przełączeniami istniejących instalacji gazowych, planowanych na działkach nr 67, 68, 109/1, 534, 616, 617, 618, 619, 620, 623, 624 w obrębie 6, w rejonie ul.B. Prusa i B. Limanowskiegow Stargardzie Szczecińskim.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2014-11-25

Ważny do:
2014-12-09

Ogłoszenie o wydanej decyzji nr 27CP/2014 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn 180PE wraz z przyłączami i przełączeniami istniejących instalacji gazowych, planowanych na działkach nr 375, 177/8, 183 w obrębie 1, w rejonie ul. M. Konopnickiej w Stargardzie Szczecińskim.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2014-11-25

Ważny do:
2014-12-09

Ogłoszenie o wszczętym postepowaniu w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński Nr 31/CP/2008 z dnia 8 września 2008r., zmienionej decyzją Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 14 lipca 2014r. znak TP-I.6733.14.2014.8 ustalającej lokalizację inwestyccji celu publicznegio polegajacej na budowie budynku Sądu Rejonowego wraz z zamkniętym parkingiem dla konwojów z aresztantami i parkingami dla pracowników i klientów sądu, przewidzianerj do realizacji na działkach oznaczonych numerami 437, 436/5, 436/12 i 521, położonych w obrębie 6 oraz na działce numer 239, położonej w obrębie 3, przy ul. S. Okrzei w Stargardzie Szczecińskim wraz z podłączeniem do sieci: elektroenergetycznej, cieplnej, kanalizacyjnej, wodociągowej i gazowej.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2014-11-25

Ważny do:
2014-12-31

Stargardzkie TBS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert partycypacyjnych i wniosków o wynajem mieszkania w budynku przy ulicy Przedwiośnie 81/10 w Stargardzie Szczecińskim

Czytaj

 

Instytucja:
Stargardzkie Tow. Budownictwa Społecznego

Dodany:
2014-11-25

Ważny do:
2014-12-31

Stargardzkie TBS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert partycypacyjnych i wniosków o wynajem mieszkania w budynku przy ulicy Przedwiośnie 77/5 w Stargardzie Szczecińskim

Czytaj

 

Instytucja:
Stargardzkie Tow. Budownictwa Społecznego

Dodany:
2014-11-25

Ważny do:
2014-12-31

Stargardzkie TBS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert partycypacyjnych i wniosków o wynajem mieszkania w budynku przy ulicy Przedwiośnie 101/10 w Stargardzie Szczecińskim

Czytaj

 

Instytucja:
Stargardzkie Tow. Budownictwa Społecznego

Dodany:
2014-11-25

Ważny do:
2014-12-31

Stargardzkie TBS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert partycypacyjnych i wniosków o wynajem mieszkania w budynku przy ulicy Piłsudskiego 86/3 w Stargardzie Szczecińskim

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2014-11-20

Ważny do:
2014-11-27

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/386/2013 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Miasto Stargard Szczeciński (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 4089), Stowarzyszenie Sportowe BERSERKERS TEAM STARGARD, z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim przy ulicy Nowakowskiego 3g/2 złożyło wniosek o udzielenie wsparcia finansowego z budżetu Gminy Miasta Stargard Szczeciński na realizację zadania pn. „ZGRUPOWANIE KONDYCYJNO- SZKOLENIOWE”.

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Stargardzkie Tow. Budownictwa Społecznego

Dodany:
2014-11-17

Ważny do:
2014-11-28

Stargardzkie TBS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert partycypacyjnych i wniosków o wynajem mieszkania w budynku przy ulicy Piłsudskiego 87b/2 w Stargardzie Szczecińskim

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2014-11-14

Ważny do:
2014-12-08

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński informuje, że w okresie od dnia 17 listopada 2014 r. do dnia 08 grudnia 2014 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2014-11-12

Ważny do:
2014-12-19

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński zaprasza do rokowań na sprzedaż dwóch pomieszczeń gospodarczych

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2014-11-07

Ważny do:
2014-12-01

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński informuje, że w okresie od dnia 10 listopada 2014 r. do dnia 01 grudnia 2014 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2014-11-05

Ważny do:
2014-11-28

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard Szczeciński dotyczącego terenu w rejonie byłego ZNTK.

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2014-10-20

Ważny do:
2014-12-17

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego".

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Stargardzkie Tow. Budownictwa Społecznego

Dodany:
2014-10-13

Ważny do:
2014-11-30

Stargardzkie TBS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert artycypacyjnych i wniosków o wynajem mieszkania w udynku przy ulicy Śniadeckiego 11/12 w Stargardzie Szczecińskim

Czytaj

 

ARCHIWUM

Urząd Miejski Stargard Szczecinski, Wydział Informatyki