Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

URZĄD MIEJSKI

Urząd Miejski
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Wydziały Urzędu Miejskiego
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego
Regulamin Urzędu Miejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi
Komunikaty
Konkursy
Oferty pracy
Statut Miasta
E-Urząd
Wybory
Sprawy społeczne
Zgromadzenia
Petycje

FINANSE

Budżet Miasta
Sprawozdania finansowe
Obligacje
Majątek Miasta
Kontrole wewnętrzne Urzędu Miejskiego
Nadzór właścicielski
Kontrola rocznych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Podstawowa kwota dotacji
Oświadczenia majątkowe

PREZYDENT MIASTA

Prezydent Miasta
Kolegium Doradcze Prezydenta Miasta
Kierunki działania Prezydenta Miasta
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
Sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta

RADA MIEJSKA

Rada Miejska
Kluby Radnych
Dyżury Radnych
Sesje Rady Miejskiej
Uchwały Rady Miejskiej
Stanowiska Rady Miejskiej
Interpelacje radnych
Zapytania radnych
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej

JEDNOSTKI PODLEGŁE

Przedszkola miejskie
Szkoły
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Księgi rejestrowe instytucji kultury
Zarząd Usług Komunalnych

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Straż Miejska
Żłobek Miejski
Muzeum
Stargardzkie Centrum Kultury
Młodzieżowy Dom Kultury
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

SPÓŁKI MIEJSKIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard
Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji

KOMUNIKATY

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-09-26

Ważny do:
2018-11-04

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Stargard o rozpoczęciu konsultacji społecznych dla projektu zmiany "Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Stargard na lata 2016-2026"

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-09-24

Ważny do:
2018-10-15

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie Placu Wolności.

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-09-21

Ważny do:
2018-10-09

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji w sprawie usunięcia drzewa i krzewu rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 366/113 obr.9 osiedle Gen.J.Hallera w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-09-21

Ważny do:
2018-10-08

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji administracyjnych dla linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-09-18

Ważny do:
2018-09-27

Prezydent Miasta Stargard informuje, że zgodnie ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz.1817 ze zm.) Stowarzyszenie im. Profesora Marka Jasińskiego, z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Wyspiańskiego 1 złożyło ofertę na realizację zadania pn.: „Dofinansowanie organizacji koncertu chóralnego a cappella w ramach obchodów Międzynarodowego dnia muzyki”.

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-09-18

Ważny do:
2018-10-01

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania, że w wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego zostały zebrane materiały i dowody w sprawie usunięcia drzewa rosnącego na terenie nieruchomości wspólnej oznaczonej numerem 264 obr. 5, przy ul. Czeskiej 13A-B w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-09-14

Ważny do:
2018-10-08

Prezydent Miasta Stargard informuje, że w okresie od dnia 17 września 2018 r. do dnia 8 października 2018 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-09-13

Ważny do:
2018-09-27

Ogłoszenie zawiadamiające o wydanej w dniu 12 września 2018 roku decyzji Prezydenta Miasta Stargard znak:TK.6220.12.8.2018.1 o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem socjalno-biurowym, częścią techniczną, obiektami towarzyszącymi i towarzyszącą infrastrukturą na działkach nr 96/71 i części działki nr 96/67 (po podziale oznaczona jako nr 96/121) w obrębie 23 miasta Stargard przy ul.Metalowej w Stargardzie

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-09-11

Ważny do:
2018-10-01

Prezydent Miasta Stargard informuje, że w okresie od dnia 10 września 2018 r. do dnia 1 października 2018 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-09-10

Ważny do:
2018-10-01

Prezydent Miasta Stargard informuje, że w okresie od dnia 10 września 2018 r. do dnia 1 października 2018 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-09-10

Ważny do:
2018-11-02

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie ulic: Powstańców Warszawy, Szarych Szeregów, Władysława Broniewskiego.

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-09-06

Ważny do:
2018-09-28

Karta Informacji Publicznej nr 19/2018 dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- przeniesienie decyzji na inny podmiot, dla przedsięwzięcia: budowa Centrum Dystrybucyjnego dz. nr 96/92, 211/6 obr.23 miasta ul.Metalowa w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-09-05

Ważny do:
2018-09-27

Karta Informacji Publicznej nr 16/2018 dla postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem socjalno-biurowym, częścią techniczną, obiektami towarzyszącymi i towarzyszącą infrastrukturą - dz. Nr 96/71 i 96/67 (cześć)- po podziale działka nr 96/121 obr. 23 miasta.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-06-06

Ważny do:
2018-10-30

Komunikat o przeprowadzanej w okresie od czerwca do października 2018 roku akcji odkomarzania na terenach: parków, cmentarzy, skwerów/terenów zielonych, rowów melioracyjnych i kanałów na terenach miejskich w Stargardzie

Czytaj

 

Instytucja:
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji

Dodany:
2018-02-23

Ważny do:
2018-12-31

Informujemy, że w związku z przebudową ulicy al. Żołnierza zostaną wprowadzone zmiany tras dla linii komunikacyjnych 8,13,18,28.
Aktualizacja: 27.02.2018

Czytaj Pobierz
załączniki

ARCHIWUM

Urząd Miejski Stargard, Wydział Informatyki