Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

URZĄD MIEJSKI

Urząd Miejski
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Wydziały Urzędu Miejskiego
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego
Regulamin Urzędu Miejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi
Komunikaty
Konkursy
Oferty pracy
Statut Miasta
E-Urząd
Wybory
Sprawy społeczne
Zgromadzenia

FINANSE

Budżet Miasta
Sprawozdania finansowe
Obligacje
Majątek Miasta
Kontrole wewnętrzne Urzędu Miejskiego
Oświadczenia majątkowe

PREZYDENT MIASTA

Prezydent Miasta
Kolegium Doradcze Prezydenta Miasta
Kierunki działania Prezydenta Miasta
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
Sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta

RADA MIEJSKA

Rada Miejska
Kluby Radnych
Dyżury Radnych
Sesje Rady Miejskiej
Uchwały Rady Miejskiej
Stanowiska Rady Miejskiej
Interpelacje radnych
Zapytania radnych
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej

JEDNOSTKI PODLEGŁE

Przedszkola miejskie
Szkoły
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Księgi rejestrowe instytucji kultury
Miejski Zakład Komunikacji
Zarząd Usług Komunalnych

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Straż Miejska
Żłobek Miejski
Muzeum
Stargardzkie Centrum Kultury
Młodzieżowy Dom Kultury
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

SPÓŁKI MIEJSKIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard
Fundusz Poręczeń Kredytowych Stargard
Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego
Ośrodek Sportu i Rekreacji

KOMUNIKATY

Instytucja:
Stargardzkie Centrum Kultury

Dodany:
2016-07-01

Ważny do:
2016-07-15

Informacja w sprawie sprzedaży zbędnych oraz zużytych składników majątku ruchomego

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-07-01

Ważny do:
2016-07-25

Prezydent Miasta Stargard informuje, że w okresie od dnia 4 lipca 2016 r. do dnia 25 lipca 2016 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-06-30

Ważny do:
2016-07-15

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o odmowie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 366/23 obr.9 osiedle Hallera 3 w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-06-30

Ważny do:
2016-07-15

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 366/18 obr.9 osiedle Hallera 2 w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-06-29

Ważny do:
2016-07-14

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie usunięcia trzech drzew rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 171/13 i 171/5 obr. 1, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 52 w Stargardzie,

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-06-27

Ważny do:
2016-07-12

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie usunięcia drzewa z gatunku wierzba rosnącego na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 637/18 obr.9 osiedle Zachód A 2 w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-06-24

Ważny do:
2016-07-07

Ogłoszenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40PE na terenie dz. nr 25 i 55/8 w obrębie 21 miasta Stargard.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-06-24

Ważny do:
2016-07-05

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie „Koncepcji zagospodarowania terenu przeznaczonego na usługi oświatowe, obejmującego działki nr 326/6, 28/8, 29/8 w obrębie ewidencyjnym nr 19 miasta Stargard oraz koncepcji i dokumentacji projektowo – kosztorysowej budynku przeznaczonego na usługi oświatowe na tych działkach

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-06-23

Ważny do:
2016-07-07

Ogłoszenie o wydanej decyzji nr 11/CP/2016 z dnia 20.06.2016r. Prezydenta Miasta Stargard ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie sieci wodociągowej na terenie działek o numerach 96/47 i 96/49 oraz części działek nr 96/18 i 179, w obrębie 23 w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-06-23

Ważny do:
2016-07-07

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej na działce oznaczonej numerem 15 w obrębie 3, położonej przy ul. Drzymały w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-06-23

Ważny do:
2016-07-07

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 871,32 kWp, przewidzianej do realizacji na działce oznaczonej numerem 501/2 w obrębie 11, położonej przy ul. Warszawskiej 24 w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-06-22

Ważny do:
2016-07-18

Prezydent Miasta Stargard informuje, że w okresie od dnia 27 czerwca 2016 r. do dnia 18 lipca 2016 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-06-21

Ważny do:
2016-07-05

Karta Informacji Publicznej nr 19/2016 TI dla wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia: Przetwarzanie odpadów na terenie istniejącego zakładu „STARMET” M.Buszko, K.Parnowski Spółka Jawna przy ul.Głównej 13 w Stargardzie Szczecińskim - działka nr ewid. 9/1 obręb 21 miasta Stargard Szczeciński- pismo znak:TI-II.6220.29. 7.2014.3 z dnia 16.01.2015r. Zmiana wyżej wymienionej decyzji jest w zakresie: podziału dotychczasowego procesu odzysku na dwa etapy (I etap: proces odzysku R12; II etap: proces odzysku R-4);rozszerzeniu rodzajów kodów odpadów, które poddane zostaną procesowi odzysku o następujące kody: 16 01 17; 16 01 18; 16 01 22; 16 02 16; 16 03 04; dodania procesu przetwarzania tworzyw sztucznych (odpady o kodach: 02 01 04; 07 02 13; 12 01 05; 15 01 02; 15 01 05; 15 01 06; 15 01 09; 16 01 19; 17 02 03).

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-06-21

Ważny do:
2016-07-06

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie usunięcia krzewów rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 580/1 obr. 9, ul. Przedwiośnie 13 w Stargardzie,

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-06-17

Ważny do:
2016-07-04

Ogłoszenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłocznej, przepompowni ścieków deszczowych, urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe: separatora i piaskownika, budowie wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Mała Ina oraz instalacji elektrycznej na terenie działek nr 51, 32/4 w obrębie 20 miasta Stargard oraz na terenie dz. nr 18, 17, 10 w obrębie 21 miasta Stargard

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-06-16

Ważny do:
2016-07-11

Prezydent Miasta Stargard informuje, że w okresie od dnia 20 czerwca 2016 r. do dnia 11 lipca 2016 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Złobek Miejski

Dodany:
2016-06-13

Ważny do:
2016-12-31

Dofinansowanie w ramach Programu „MALUCH – edycja 2016”

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-06-13

Ważny do:
2016-07-04

Obwieszczenie Prezydenta Miasta o przystąpieniu do aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Stargard Szczeciński"

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-06-10

Ważny do:
2016-07-04

Prezydent Miasta Stargard informuje, że w okresie od dnia 13 czerwca 2016 r. do dnia 4 lipca 2016 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Stargardzkie Tow. Budownictwa Społecznego

Dodany:
2016-05-30

Ważny do:
2016-12-31

Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie przy ul. Struga 29 zaprasza do rokowań na nabycie: nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną nr 32/3 o powierzchni 725 m2, położoną w obrębie 6 miasta Stargard przy ul. Okrzei.

Czytaj

 

ARCHIWUM

Urząd Miejski Stargard, Wydział Informatyki