Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

URZĄD MIEJSKI

Urząd Miejski
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Wydziały Urzędu Miejskiego
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego
Regulamin Urzędu Miejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi
Komunikaty
Konkursy
Oferty pracy
Statut Miasta
E-Urząd
Wybory
Sprawy społeczne
Zgromadzenia
Petycje

FINANSE

Budżet Miasta
Sprawozdania finansowe
Obligacje
Majątek Miasta
Kontrole wewnętrzne Urzędu Miejskiego
Nadzór właścicielski
Kontrola rocznych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Podstawowa kwota dotacji
Oświadczenia majątkowe

PREZYDENT MIASTA

Prezydent Miasta
Kolegium Doradcze Prezydenta Miasta
Kierunki działania Prezydenta Miasta
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
Sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta

RADA MIEJSKA

Rada Miejska
Kluby Radnych
Dyżury Radnych
Sesje Rady Miejskiej
Uchwały Rady Miejskiej
Stanowiska Rady Miejskiej
Interpelacje radnych
Zapytania radnych
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej

JEDNOSTKI PODLEGŁE

Przedszkola miejskie
Szkoły
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Księgi rejestrowe instytucji kultury
Zarząd Usług Komunalnych

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Straż Miejska
Żłobek Miejski
Muzeum
Stargardzkie Centrum Kultury
Młodzieżowy Dom Kultury
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

SPÓŁKI MIEJSKIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard
Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji

KOMUNIKATY

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-05-22

Ważny do:
2018-06-05

Informacja Prezydenta Miasta Stargard o zamiarze rozpoczęcia przebudowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego. Przebudowa ulicy Księcia Barnima I w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-05-21

Ważny do:
2018-06-11

Prezydent Miasta Stargard informuje, że w okresie od dnia 21 maja 2018 r. do dnia 11 czerwca 2018 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-05-21

Ważny do:
2018-06-04

Ogłoszenie o wydanej w dniu 17 maja 2018r. decyzji nr 8/CP/2018 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, przewidzianej do realizacji na działce oznaczonej numerem 58 w obrębie 7, stanowiącej ulicę Grudziądzką w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-05-21

Ważny do:
2018-06-11

Prezydent Miasta Stargard informuje, że w okresie od dnia 21 maja 2018 r. do dnia 11 czerwca 2018 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-05-18

Ważny do:
2018-06-11

Prezydent Miasta Stargard informuje, że w okresie od dnia 21 maja 2018 r. do dnia 11 czerwca 2018 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-05-17

Ważny do:
2018-05-28

Ogłoszenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV terenie działek nr 34/18 i 44 w obrębie 17, celem zasilenia działek oznaczonych numerami 34/17, 34/18 w obrębie 17, w rejonie ul. Sadowej w Stargardzie

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-05-16

Ważny do:
2018-05-30

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT na wsparcie realizacji zadania publicznego w dziedzinie spraw edukacji, oświaty i wychowania, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, polegającym na organizacji półkolonii dla dzieci i młodzieży z Gminy- Miasta Stargard w miejscu zamieszkania.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-05-16

Ważny do:
2018-05-30

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 4507, ze zm.) uznając celowość realizacji zadania podaje się do publicznej wiadomości treść oferty złożonej w dniu 9 maja 2018 r. przez Jednostkę Organizacyjną PZD Rodzinne Ogrody Działkowe im. 4 Marca ul. Spokojna 45 w Stargardzie na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Festyny integracyjne " na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-05-15

Ważny do:
2018-05-29

Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące: "Sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji polegającej na: Budowie miejsc postojowych wzdłuż ulicy Basztowej w Stargardzie."

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-05-15

Ważny do:
2018-05-28

Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące: "Sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej,inwestycji polegającej na: Przebudowie ulicy Bolesława Krzywoustego w Stargard, woj. zachodniopomorskie."

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-05-15

Ważny do:
2018-05-28

Obwieszczenie zawiadamiające właścicieli nieruchomości wspólnej oznaczonej numerem 29/37 obr. 9 przy Osiedlu Zachód B9-B13 w Stargardzie,o wszczęciu postępowania w sprawie usunięcia drzew rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 29/37 obr.9, przy Osiedlu Zachód B9-B13 w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-05-14

Ważny do:
2018-06-11

Obwieszczenie Starosty Stargardzkiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę i przebudowę drogi gminnej, dz. nr 56/10, 278/12, 41/7, 55/13, 278/11, 54/11, 53/13, 278/5, 278/6, 52/20, 29/9, 278/7, 320, 29/4, 28/9, 28/4, 211/1, 326/2, 318 oraz cz. dz. nr 29/12 obr. 19 m. Stargard

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-05-14

Ważny do:
2018-06-11

Obwieszczenie Starosty Stargardzkiego o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi gminnej (ul. Hubala), dz. nr 315/20, 276 oraz cz. dz. nr 99, 310/1 obr. 19 m. Stargard

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-05-14

Ważny do:
2018-06-11

Obwieszczenie Starosty Stargardzkiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi gminnej, dz. nr 109/105, 109/106, 109/104, 109/109, 109/111, 109/107 oraz cz. dz. nr 109/24 obr. 5 m. Stargard

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-05-14

Ważny do:
2018-06-04

Prezydent Miasta Stargard informuje, że w okresie od dnia 14 maja 2018 r. do dnia 4 czerwca 2018 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-05-11

Ważny do:
2018-05-25

Ogłoszenie o wyborze oferty na opracowanie pt. „Diagnoza sytuacji mieszkaniowej w Stargardzie”.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-05-09

Ważny do:
2018-05-23

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Stargard o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV do zasilenia w energię elektryczną zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działce nr 5/11 w rejonie ul. Spokojnej, przewidzianej do realizacji na działkach o nr 5/4, 5/5, 5/6, 5/10, 5/11, 48 w obr. 15 miasta Stargard.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-04-30

Ważny do:
2018-05-25

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu cmentarza w rejonie ulicy Spokojnej.

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-04-26

Ważny do:
2018-05-29

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Stargard o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Stargard na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025", możliwości zapoznania się z projektem dokumentu, opinią i uzgodnieniami organów oraz możliwością składania uwag i wniosków do projektu dokumentu.

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-04-09

Ważny do:
2018-06-01

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu północnego obejścia miasta w rejonie ulicy Władysława Reymonta.

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji

Dodany:
2018-02-23

Ważny do:
2018-12-31

Informujemy, że w związku z przebudową ulicy al. Żołnierza zostaną wprowadzone zmiany tras dla linii komunikacyjnych 8,13,18,28.
Aktualizacja: 27.02.2018

Czytaj Pobierz
załączniki

ARCHIWUM

Urząd Miejski Stargard, Wydział Informatyki