Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

URZĄD MIEJSKI

Urząd Miejski
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Wydziały Urzędu Miejskiego
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego
Regulamin Urzędu Miejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi
Komunikaty
Konkursy
Oferty pracy
Statut Miasta
E-Urząd
Wybory
Sprawy społeczne
Zgromadzenia

FINANSE

Budżet Miasta
Sprawozdania finansowe
Obligacje
Majątek Miasta
Kontrole wewnętrzne Urzędu Miejskiego
Kontrola rocznych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Podstawowa kwota dotacji
Oświadczenia majątkowe

PREZYDENT MIASTA

Prezydent Miasta
Kolegium Doradcze Prezydenta Miasta
Kierunki działania Prezydenta Miasta
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
Sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta

RADA MIEJSKA

Rada Miejska
Kluby Radnych
Dyżury Radnych
Sesje Rady Miejskiej
Uchwały Rady Miejskiej
Stanowiska Rady Miejskiej
Interpelacje radnych
Zapytania radnych
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej

JEDNOSTKI PODLEGŁE

Przedszkola miejskie
Szkoły
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Księgi rejestrowe instytucji kultury
Miejski Zakład Komunikacji
Zarząd Usług Komunalnych

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Straż Miejska
Żłobek Miejski
Muzeum
Stargardzkie Centrum Kultury
Młodzieżowy Dom Kultury
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

SPÓŁKI MIEJSKIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard
Fundusz Poręczeń Kredytowych Stargard
Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego
Ośrodek Sportu i Rekreacji

KOMUNIKATY

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-03-24

Ważny do:
2017-03-31

Prezydent Miasta Stargard informuje, że zgodnie ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz.1817) parafia pw. św. Józefa w Stargardzie z siedzibą, ul. Św. Jana Chrzciciela1, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Misterium Męki Pańskiej”.

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-03-24

Ważny do:
2017-04-18

Prezydent Miasta Stargard informuje, że w okresie od dnia 27 marca 2017 r. do dnia 18 kwietnia 2017 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-03-23

Ważny do:
2017-04-06

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-MOBILE nr 44564 (budowa wieży wolno stojącej o konstrukcji kratowej, wysokości maksymalnie do 50m npt wraz z instalacją na niej systemu antenowego (anten systemowych i radiolinii; lokalizacja u podstawy masztu kontenera technicznego wraz z urządzeniami zasilająco - sterującymi oraz wykonanie wewnętrznej instalacji energetycznej zasilającej stację), na działce oznaczonej numerem 220/1 w obrębie 13, położonej w rejonie ulicy Bydgoskiej 63b w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Stargardzkie Centrum Kultury

Dodany:
2017-03-21

Ważny do:
2017-03-29

Zapytanie ofertowe dotyczące obsługi serwisowej na urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne w obiekcie Stargardzkiego Centrum Kultury

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-03-21

Ważny do:
2017-04-04

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Stargard o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej 0,4kV w celu zasilenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego projektowanego na działce o nr 123/ 84, obr. 8, miasta Stargard przy ul 9 Zaodrzańskiego Pułku Piechoty, przewidzianej do realizacji na działkach o nr 29/18, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 1/3, 17/4, 29/36 w obr. 9 miasta oraz nr 123/84 w obr. 8 miasta Stargard.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-03-20

Ważny do:
2017-04-10

Prezydent Miasta Stargard informuje, że w okresie od dnia 20 marca 2017 r. do dnia 10 kwietnia 2017 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-03-20

Ważny do:
2017-04-10

Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard Szczeciński dotyczącego terenu w rejonie byłego ZNTK

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-03-20

Ważny do:
2017-05-12

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie ulic: Podleśnej, Elizy Orzeszkowej.

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-03-17

Ważny do:
2017-04-03

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o wydaniu zezwolenia na usunięcie czterech drzew rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 29/43 obr.9 os. Zachód B 4 w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-03-15

Ważny do:
2017-03-29

Karta Informacji Publicznej nr 7/2017 TI dla postanowienia o odstąpieniu od oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: budowa zakładu produkcyjnego Klippan Safety wraz z zagospodarowanie terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną(dz.nr 96/69 obr.23 miasta Stargard.

Czytaj

 

Instytucja:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Dodany:
2017-03-13

Ważny do:
2017-04-03

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Nasienna 6, 73–110 w Stargardzie tel. 91 578 84 00, fax. 91 578 84 52 ogłasza przetarg nieograniczony wykonanie przebudowy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w ul. Węgierskiej i Jugosłowiańskiej w Stargardzie

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-03-13

Ważny do:
2017-03-27

obwieszczenia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego polegającej na: - posadowieniu słupa z rozłącznikiem, - budowie linii kablowej elektroenergetycznej SN 15kV, zlokalizowanych na działce nr 1/49 w obrębie 5 Stargard, stanowiącej teren zamknięty PKP S.A.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-03-13

Ważny do:
2017-04-03

Prezydent Miasta Stargard informuje, że w okresie od dnia 13 marca 2017 r. do dnia 3 kwietnia 2017 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-03-10

Ważny do:
2017-03-27

Ogłoszenie o wydanej w dniu 10 marca 2017r. decyzji Prezydenta Miasta Stargard Nr 8/CP/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na zmianie sposobu użytkowania pierwszego piętra budynku szkolnego, z funkcji dydaktycznej na internat dla uczniów planowanego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, usytuowanego na działce oznaczonej numerem 2/20 w obrębie 7, położonej w rejonie ul. Gdyńskiej 8 w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-03-10

Ważny do:
2017-03-27

Ogłoszenie o o wydanej decyzji Prezydenta Miasta Stargard Nr 7/CP/2017 z dnia 06.03.2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na zmianie sposobu użytkowania części budynku administracyjnego położonego na terenie Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, na funkcje zakładu opieki zdrowotnej, przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych numerami 517 i 541 w obrębie 6, przy ul. Wojska Polskiego 27 w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-03-03

Ważny do:
2017-04-02

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o: przystąpieniu do aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Stargard”.

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-03-03

Ważny do:
2017-03-27

Prezydent Miasta Stargard informuje, że w okresie od dnia 6 marca 2017 r. do dnia 27 marca 2017 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Złobek Miejski

Dodany:
2017-01-30

Ważny do:
2017-03-31

Rekrutacja do Żłobka Miejskiego „Leśna Polana" w Stargardzie na rok żłobkowy 2017/2018.

Czytaj Pobierz
załączniki

ARCHIWUM

Urząd Miejski Stargard, Wydział Informatyki