Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

URZĄD MIEJSKI

Urząd Miejski
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Wydziały Urzędu Miejskiego
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego
Regulamin Urzędu Miejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi
Komunikaty
Konkursy
Oferty pracy
Statut Miasta
E-Urząd
Wybory
Sprawy społeczne
Zgromadzenia

FINANSE

Budżet Miasta
Sprawozdania finansowe
Obligacje
Majątek Miasta
Kontrole wewnętrzne Urzędu Miejskiego
Oświadczenia majątkowe

PREZYDENT MIASTA

Prezydent Miasta
Kolegium Doradcze Prezydenta Miasta
Kierunki działania Prezydenta Miasta
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
Sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta

RADA MIEJSKA

Rada Miejska
Kluby Radnych
Dyżury Radnych
Sesje Rady Miejskiej
Uchwały Rady Miejskiej
Stanowiska Rady Miejskiej
Interpelacje radnych
Zapytania radnych
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej

JEDNOSTKI PODLEGŁE

Przedszkola miejskie
Szkoły
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Księgi rejestrowe instytucji kultury
Miejski Zakład Komunikacji
Zarząd Usług Komunalnych

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Straż Miejska
Żłobek Miejski
Muzeum
Stargardzkie Centrum Kultury
Młodzieżowy Dom Kultury
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

SPÓŁKI MIEJSKIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard
Fundusz Poręczeń Kredytowych Stargard
Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego
Ośrodek Sportu i Rekreacji

KOMUNIKATY

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-08-23

Ważny do:
2016-09-08

bwieszczenie zawiadamiające strony postępowania (Właściciele/władający dz. nr 105 i 85/1 obr 5 przy ul.Ceglanej w Stargardzie)o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:Uruchomienie punktu skupu złomu na części dz. nr 85/47 w obr. 5 przy ul.Ceglanej 10 w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-08-23

Ważny do:
2016-09-08

Karta Informacji Publicznej nr 28/2016 TI dotycząca wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Uruchomienie punktu skupu złomu na części działki nr ewid. 85/47 w obr. 5 miasta Stargard przy ul.Ceglanej 10 w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-08-23

Ważny do:
2016-09-07

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku wiąz polny rosnącego na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 310/2 obr.19 ul. Powstańców Warszawy 3 w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-08-22

Ważny do:
2016-09-06

Ogłoszenie Naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej, informującego o wydanej w dniu 17.08.2016r.. decyzji Prezydenta Miasta Stargard Nr 16/CP/2016 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej przewidzianej do realizacji na działce o numerze 15 w obrębie 3 przy ul. M. Drzymały w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-08-22

Ważny do:
2016-09-05

Karta Informacji Publicznej nr 27/2016 TI dla wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa parku logistycznego, złożonego z hal produkcyjno-magazynowych z częściami socjalno-biurowymi wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu przy ul.Metalowej w Stargardzie (dz. nr ewid. 96/39, 96/64, 96/61 w obr 23 miasta),

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-08-22

Ważny do:
2016-09-06

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. polegającej na zmianie sposobu użytkowania częśći pomieszczeń budynku nr 1 w Kompleksie Wojskowym 1826 Stargard z funkcji biurowo - sztabowej na socjalno - wypoczynkową

Czytaj

 

Instytucja:
Stargardzkie Tow. Budownictwa Społecznego

Dodany:
2016-08-19

Ważny do:
2016-09-05

Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. ogłasza przetarg na Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej w budynkach należących do zasobu Gmina-Miasto Stargard tj.: ul. Wojska Polskiego 78a, Placów. Ducha 26, - ul. Konopnickiej 2, ul. Konopnickiej 3, ul. Konopnickiej 8, ul. Konopnickiej 10, ul. Czarnieckiego 19, ul. Bogusława IV 22

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-08-19

Ważny do:
2016-09-03

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o wydaniu zezwolenia na usunięcie krzewów rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Fryderyka Chopina 31 w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-08-18

Ważny do:
2016-09-06

Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę oraz rozbudowę drogi powiatowej Nr 1925Z - ul. H.Wieniawskiego w Stargardzie

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-08-17

Ważny do:
2016-08-30

Karta informacji publicznej nr 26/2016 TI dla wniosku dla budowy parkingu typu P&R w Stargardzie w ramach budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej na dz. nr ewid. 100/48, 100/18, 100/17, 100/16, 100/15, 100/63, 100/68 w obr 10 miasta Stargard przy ul.Barnima I w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-08-17

Ważny do:
2016-08-31

Karta Informacji Publicznej nr 25/2016 TI dla wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:Gospodarka odpadami, odzysk, recykling, przetwarzanie odpadów oraz zbieranie, transport i przeładunek odpadów w tym złomu i surowców wtórnych na terenie działki nr ewid. 109/97 w obrębie 5 miasta Stargard przy ul.Pierwszej Brygady 35 w Stargardzie

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-08-16

Ważny do:
2016-08-30

Uprzejmie informuję, że Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Montaż sezonowych pomostów pływających na rzece Inie w Stargardzie wraz z utwardzeniem terenu i zasileniem energetycznym”.

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-08-12

Ważny do:
2016-08-29

Ogłoszenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na zmianie sposobu użytkowania strychów w budynkach Muzeum Archeologiczno - Historycznego, na pomieszczenia biurowe i antresolę wraz z węzłami sanitarnymi, przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych numerami 225 i 227 w obrębie 11 przy Rynek Staromiejski 2-4 w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-08-12

Ważny do:
2016-09-05

Prezydent Miasta Stargard informuje, że w okresie od dnia 16 sierpnia 2016 r. do dnia 5 września 2016 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-08-11

Ważny do:
2016-08-25

Ogłoszenie o wydanej w dniu 8 sierpnia 2016r. decyzji nr 15/CP/2015 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 871,32 kWp, przewidzianej do realizacji na działce oznaczonej numerem 521/2 w obrębie 11, położonej przy ulicy Warszawskiej 24 w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-08-10

Ważny do:
2016-08-25

Ogłoszenie o wydanej w dniu 04.08.2016r. decyzji Prezydenta Miasta Stargard Nr 14/CP/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłocznej, przepompowni ścieków deszczowych, urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe: separatora i piaskownika, budowie wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Mała Ina oraz instalacji elektrycznej na terenie działek nr 51, 32/4 w obrębie 20 miasta Stargard oraz na terenie dz. nr 18, 17, 10 w obrębie 21 miasta Stargard.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-08-10

Ważny do:
2016-08-25

Ogłoszenie o wydanej w dniu 03.08.2016r. decyzji Prezydenta Miasta Stargard Nr 13/CP/2016 o sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40PE na terenie dz. nr 25 i 55/8 w obrębie 21 miasta Stargard.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-08-10

Ważny do:
2016-08-24

Karta Informacji Publicznej nr 24/2016 TI dotycząca wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Montaż urządzeń służących do poboru wody oraz wykonanie obudów studziennych w otworach nr 34 i 35 na ujęciu wód podziemnych „Stargard-Południe”(dz. nr ewid. 550 obr 11).

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-08-10

Ważny do:
2016-08-24

Obwieszczenie o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku kasztanowiec biały rosnącego na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 171/13 i 171/5 obr. 1, w Stargardzie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 52.

Czytaj

 

Instytucja:
Stargardzkie Tow. Budownictwa Społecznego

Dodany:
2016-08-05

Ważny do:
2016-08-31

Wspólnota Mieszkaniowa nr 811 przy ul. Przedwiośnie 71-77 w Stargardzie zaprasza do składania ofert na remont 16 sztuk balkonów wspornikowych w systemie żywic poliuretanowych.

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Złobek Miejski

Dodany:
2016-06-13

Ważny do:
2016-12-31

Dofinansowanie w ramach Programu „MALUCH – edycja 2016”

Czytaj

 

Instytucja:
Stargardzkie Tow. Budownictwa Społecznego

Dodany:
2016-05-30

Ważny do:
2016-12-31

Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie przy ul. Struga 29 zaprasza do rokowań na nabycie: nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną nr 32/3 o powierzchni 725 m2, położoną w obrębie 6 miasta Stargard przy ul. Okrzei.

Czytaj

 

ARCHIWUM

Urząd Miejski Stargard, Wydział Informatyki